Uchwały zarządu

Nr 875/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Myszyniec  dotyczącego współorganizacji sesji popularnonaukowej poświęconej Ks. Władysławowi Skierkowskiemu w związku z ogłoszeniem roku 2011 Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu.

więcej

Nr 874/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na organizację XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 873/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania kadry zarządzającej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 872/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Bank Mleka Kobiecego dotyczącego współorganizacji Pikniku pt.: „Mleko Mamy od wcześniaka do przedszkolaka”.

więcej

Nr 871/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna - Priorytet 2. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

więcej

Nr 870/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe składane w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

więcej

Nr 869/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

więcej

Nr 868/44/11 z dn. 10-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 867/44/11 z dn. 10-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania wniosków w projekcie systemowym realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 866/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”.

więcej
Uchwały zarządu