Uchwały zarządu

Nr 855/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego z Wojewodą Mazowieckim umowy wykonawczej o sfinansowanie w 2011 r. środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych i utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

więcej

Nr 854/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie dokonania przez Województwo Mazowieckie wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw (rata należna za miesiąc maj 2011 r.).

więcej

Nr 853/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/5.1/1/2010 Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” dla Działania 5.1 „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 852/44/11 z dn. 10-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-084/09 Własna Działalność - załóż firmę z WUP realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 851/44/11 z dn. 10-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu