Uchwały zarządu

Nr 2077/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej Samorząd Województwa Mazowieckiego na drugim Walnym Zgromadzeniu Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne - Stowarzyszenie NEREUS oraz zgłoszenia kandydatury
do Zarządu Stowarzyszenia NEREUS.

więcej

Nr 2076/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu
do realizacji zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 12 grudnia 2010 r. do dnia 10 grudnia 2011 r.

więcej

Nr 2075/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dźwigu osobowego przez Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
w Radomiu.

więcej

Nr 2074/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                        w Radomiu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

więcej

Nr 2073/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Samorządu Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez WebTradeCenter Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektów EA i BW.

więcej

Nr 2071/389/10 z dn. 12-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalnoścido dofinansowania znajdujących się na liście nr 8 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III "Regionalny system transportowy" dla Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2070/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2069/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.4/2009 dla Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego
 od dnia 1 października 2009 r. do dnia 29 października 2009 r.

więcej

Nr 2068/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.01.02-14-174/10 ,,Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie”realizowanego przez Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2067/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie zatwierdzenia i realizacji w roku szkolnym 2010/2011 projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Regionalny program stypendialny
dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu