Uchwały zarządu

Nr 2066/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-001/10 Załóż firmę z WUP,realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2065/389/10 z dn. 12-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usług doradczych ekspertów zewnętrznych podczas seminarium pt. „Klastry – konkurencja czy szansa współpracy?”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

więcej

Nr 2064/389/10 z dn. 12-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych
do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2063/1210/10 z dn. 12-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu prenumeraty dwóch egzemplarzy „Interaktywnego Systemu Informacji i Doradztwa – Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej 2007 - 2013” w 2010 r.

więcej

Nr 2062/389/10 z dn. 12-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie szkolenia - Zarządzanie innowacjami - studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Nr 2061/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Czereśniowej 98.

więcej

Nr 2060/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku
na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 443,60 m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75.

więcej

Nr 2059/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku
przy ul. Piłsudskiego 2/4 oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 2058/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie przekazania pomieszczeń w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie
do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości.   

więcej

Nr 2057/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na użyczenie pomieszczeń w budynku Poradni Leczenia Uzależnień, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

więcej
Uchwały zarządu