Uchwały zarządu

Nr 1496/365/10 z dn. 20-07-2010

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie.

więcej

Nr 1495/365/10 z dn. 20-07-2010

 

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1494/365/10 z dn. 20-07-2010

 

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej
oraz strategicznej)złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.4/2/2009 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” (dotyczącego wyłącznie dokapitalizowania funduszy pożyczkowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1493/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego zawartego w dniu 6 lutego 2008 r.
i upoważnienia do
dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek i błędów pisarskichw tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania poszczególnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego i Karty wzorów podpisów
w zakresie uprawnień do dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek
i błędów pisarskich w poszczególnych dokumentach związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1492/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i upoważnienia do dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek i błędów pisarskichw tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów przekazywanych
do Instytucji Certyfikującej i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień
do
dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek i błędów pisarskich
w dokumentach przekazywanych do Instytucji Certyfikującej.

więcej

Nr 1491/365/10 z dn. 20-07-2010

 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę doradczą w zakresie wsparcia Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w zakresie przygotowania, zlecania oraz odbioru badań ewaluacyjnych.

więcej

Nr 1490/365/10 z dn. 20-07-2010

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1489/365/10 z dn. 20-07-2010

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Systemu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 1488/365/10 z dn. 20-07-2010

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków na 2011 rok na realizacjęprojektów systemowych w ramach VIII Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 1487/365/10 z dn. 20-07-2010

 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 oraz wydatkowania środków
na wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009.

więcej
Uchwały zarządu