Uchwały zarządu

Nr 987/348/10 z dn. 19-05-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków,które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.3/2009 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 18 lutego 2009 r.
do 31 marca 2009 r.

więcej

Nr 986/348/10 z dn. 19-05-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach Poddziałania 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013.

więcej

Nr 985/348/10 z dn. 19-05-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII
– Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 984/348/10 z dn. 19-05-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej w ramach konkursu otwartego
nr 1/POKL/7.2.2/2009 dla Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomi społecznej – projekty konkursowe”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia
13 lipca 2009 r.

więcej

Nr 983/348/10 z dn. 19-05-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej w ramach konkursu otwartego
nr 1/POKL/7.2.2/2009 dla Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomi społecznej – projekty konkursowe”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia
13 lipca 2009 r.

więcej

Nr 982/348/10 z dn. 19-05-2010

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr POKL.07.01.03-14
-001/10 „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach konkursu systemowego trwającego w styczniu 2010 r. dla Poddziałania 7.1.3 „
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy
i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 981/348/10 z dn. 19-05-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 13 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III "Regionalny system transportowy" dla Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 980/348/10 z dn. 19-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego
bez preselekcji RPOWM/1.3/1/2009 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 979/348/10 z dn. 19-05-2010

w sprawie zakupu sprzętu techniczno ‑ biurowego i sprzętu komputerowego
do realizacji zadań w ramach projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

więcej

Nr 978/348/10 z dn. 19-05-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych wramach konkursu zamkniętego nr 1/6.1.2/2010 dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”;Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu