Plan gospodarki odpadami - aktualizacje

Komunikat o uchwaleniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami oraz o Podsumowaniu z przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022

2017.01.23 14:55 , aktualizacja: 2017.01.25 12:59

19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 209/16  w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022) wraz z załącznikami oraz uchwałę nr 210/16  w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.  Integralną częścią uchwalonego PGO WM 2022 są załączniki: Plan inwestycyjny dla województwa mazowieckiego, Program zapobiegania powstawaniu odpadów, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego i Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

więcej o: Komunikat o uchwaleniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami oraz o Podsumowaniu z przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022

Przekazanie do opiniowania i uzgodnienia ministrowi środowiska projektu "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 (...)"

2016.07.26 09:25 , aktualizacja: 2016.07.26 11:55

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), przekazał 29 czerwca 2016 r. ministrowi środowiska projekt "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawania odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027”. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez ministra środowiska, natomiast projekt planu inwestycyjnego przekazywany jest do uzgodnienia.

więcej o: Przekazanie do opiniowania i uzgodnienia ministrowi środowiska projektu "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 (...)"

Informacja dotycząca uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

2016.03.23 09:10 , aktualizacja: 2016.11.25 13:12

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwały zmieniające w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023.

więcej o: Informacja dotycząca uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Informacja podsumowująca cykl spotkań zorganizowanych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i zarządzających instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych

2015.12.23 09:30 , aktualizacja: 2015.12.23 11:27

Samorządy województw zostały zobowiązane  ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2015.122) do opracowania i uchwalenia wojewódzkich planów gospodarki odpadami w terminie do 30 czerwca 2016 r. Kluczową elementem nowoopracowywanych dokumentów są plany inwestycyjne, które mają zawierać informacje o istniejących, planowanych do modernizacji i rozbudowy oraz nowych inwestycjach w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy o odpadach warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym.

więcej o: Informacja podsumowująca cykl spotkań zorganizowanych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i zarządzających instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027

2015.12.01 15:10 , aktualizacja: 2016.08.05 09:54

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o  opracowaniu projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027.

więcej o: Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027

Informacja nt. cyklu spotkań przeznaczonych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i zarządzających instalacjami regionalnymi oraz zarządzających instalacjami, które w WPGO 2012-2023 uzyskały status: po rozbudowie RIPOK lub planowany RIPOK

2015.10.26 11:35 , aktualizacja: 2015.11.24 09:29

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem projektu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027” wraz z „Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego” (WPGO 2016), „Programu zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim”, „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027”, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, informuje że w miesiącach od października do grudnia br. organizowany będzie cykl 7 spotkań przeznaczonych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i zarządzających instalacjami regionalnymi oraz zarządzających instalacjami, które w WPGO 2012–2023 uzyskały status: po rozbudowie RIPOK lub planowany RIPOK.

więcej o: Informacja nt. cyklu spotkań przeznaczonych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i zarządzających instalacjami regionalnymi oraz zarządzających instalacjami, które w WPGO 2012-2023 uzyskały status: po rozbudowie RIPOK lub planowany RIPOK

Informacja o ankietach Starostów na potrzeby projektu Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027

2015.10.15 14:45

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego realizuje prace zmierzające do przygotowania projektu Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027. Opracowanie tych dokumentów, jest niezwykle istotne z punktu widzenia finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, załącznikiem do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami mają być plany inwestycyjne określające istniejącą i niezbędną do wybudowania infrastrukturę.

więcej o: Informacja o ankietach Starostów na potrzeby projektu Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu „Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027”

2015.05.08 08:35 , aktualizacja: 2015.06.08 08:39

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  informuje, że realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace zmierzające do przygotowania projektu Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027.

więcej o: Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu „Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027”