Archiwum dokumentów strategicznych

Druga zmiana kontraktu wojewódzkiego na lata 2007-2008

2007.07.19 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Dnia 26 maja 2008 r. zostało podpisane drugie Oświadczenie Stron w sprawie zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008, zawartego dnia 17 lipca 2007 r. Ze Strony Rządowej Oświadczenie podpisał, z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie, Krzysztof Hetman, a ze Strony Samorządowej – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (art. 32 ust. 6), podpisanie Oświadczenia zostało poprzedzone wyrażeniem zgody przez Radę Ministrów i Sejmik Województwa Mazowieckiego (uchwała Sejmiku Nr 102/08 z dnia 26 maja 2008 r.).

W wyniku podpisania drugiego Oświadczenia Stron, Kontraktem zostały objęte dodatkowe środki z budżetu państwa w łącznej wysokości 10.990 tys. zł, z przeznaczeniem na:
  • współfinansowanie programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 9.990 tys. zł oraz
  • odbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – 1.000 tys. zł.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012”, ustanowiony z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki, dotyczy budowy i rozbudowy kompleksów dwóch boisk – piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w wybranych lokalizacjach na terenie wszystkich województw w kraju. Program będzie współfinansowany w równych częściach (po 1/3) przez stronę rządową (z rezerwy celowej budżetu państwa), samorządy województw i jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty).

W województwie mazowieckim przewidziano realizację w 2008 r. 30 kompleksów sportowych, w związku z czym stosowne zapisy Oświadczenia Stron Kontraktu zobowiązują Stronę Samorządową do udostępnienia na współfinansowanie programu środków w wysokości 19.980 tys. zł, z tego zobowiązania Samorządu Województwa Mazowieckiego określono na kwotę 9.990 tys. zł oraz samorządów gmin i powiatów – również na kwotę 9.990 tys. zł.

W przypadku zadania dotyczącego odbudowy spalonej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Laskach, środki w wysokości 1.000 tys. zł pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa i zostały przyznane w formie dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Zarządzeniem Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. Podjęcie realizacji tego zadania, ze względu na zdarzenie losowe, nie będzie wymagało współfinansowania ze strony beneficjenta.

Kolejnym etapem procedury było dokonanie wyboru przez Sejmik Województwa Mazowieckiego jednostek samorządu terytorialnego, którym zostanie udzielona pomoc z budżetu województwa (uchwała Sejmiku Nr 86/08 z dnia 26 maja 2008 r.), a następnie przyjęcie przez Zarząd Województwa wybranych projektów do realizacji w ramach Kontraktu (uchwała Nr 1009/138/08 z dnia 27 maja 2008 r.). Na podstawie ww. uchwał, Wojewoda Mazowiecki będzie przyjmował od Beneficjentów wnioski aplikacyjne.

Artykuły powiązane

Oświadczenie Stron z dnia 22 kwietnia 2008 r.

04-06-2008
Dnia 22 kwietnia 2008 r. zostało podpisane Oświadczenie Stron w sprawie zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008, zawartego dnia 17 lipca 2007 r. Ze Strony Rządowej Oświadczenie podpisał, z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego, Podsekretarz...
więcej o: Oświadczenie Stron z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Liczba wyświetleń: 7348

powrót