Archiwum dokumentów strategicznych

Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001–2006

2002.02.12 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Samorząd województwa odpowiada za działania podejmowane w województwie na rzecz rozwoju, w tym programowanie rozwoju i realizację celów na poziomie regionalnym. Zadanie to obejmuje przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju województwa oraz programu wojewódzkiego.

Zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym:

Program wojewódzki służy realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych zapisanych w strategii rozwoju województwa. Uchwalenie programu wojewódzkiego należy do wyłącznej kompetencji sejmiku województwa.

Przygotowując Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 –2006 opierano się o zapisy Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Programu Wsparcia na lata 2001 – 2002 (o wydłużonym okresie obowiązywania do 2003 r.). Przy tworzeniu dokumentu zastosowano metodykę programowania stosowanej w krajach Unii Europejskiej.

Stosując zasadę społecznego partnerstwa w budowaniu programu zwrócono się do zarządów wszystkich gmin i powiatów województwa o przedstawienie wniosków i propozycji do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 –2006.

Dokumenty strategii rozwoju województwa i opracowanego na jej podstawie programu wojewódzkiego stanowią podstawę:
  • prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa
  • podejmowania decyzji w bieżącej działalności samorządu
  • zawarcia kontraktu wojewódzkiego
  • aplikowania o środki pomocowe UE

Są też istotną wskazówką dla podmiotów gospodarczych prowadzących i lokalizujących swoją działalność na Mazowszu.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 8754

powrót