Archiwum dokumentów strategicznych

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009

2006.02.09 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Program został opracowany przez Zespół powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 168/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, jest częścią składową „Wojewódzkiego Programu Ochrony i Kształtowania Dziedzictwa Kulturowego”, przygotowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w/w Program został przyjęty do realizacji na okres czterech lat.

W Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2006 – 2009” został określony cel strategiczny: Utrwalenie dziedzictwa kulturowego regionu w celu budowania tożsamości regionalnej oraz promocji turystycznej Mazowsza w kraju i za granicą w połączeniu z aktywizacją obywatelską i zawodową społeczności lokalnych; kreowanie turystycznych pasm przyrodniczo – kulturowych oraz 5 celów operacyjnych.

W opracowanym Programie oparto się na tradycyjnych, pasmowych szlakach rzecznych (Wisły, Bugu, Narwi, Liwca i Pilicy) oraz na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i kolejki WKD (miasta ogrody, osady poprzemysłowe). Wpisano też ważne obszary etnograficzne, osadnictwa drobnoszlacheckiego oraz cenne zespoły zabytkowe, urbanistyczne i krajobrazowe, ze szczególnym uwzględnieniem byłych miast wojewódzkich.

Program jest spójny z dokumentami programowymi samorządu województwa oraz uwzględnia ustalenia dokumentów opracowywanych przez administrację publiczną szczebla centralnego.

Źródłem finansowania Programu będą: budżet województwa, budżety samorządów lokalnych, budżet państwa, środki UE oraz kapitał prywatny.

Liczba wyświetleń: 7798

powrót