Uchwały zarządu

Nr 1461/165/20 z dn. 22-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1460/165/20 z dn. 22-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1459/165/20 z dn. 22-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1458/165/20 z dn. 22-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1457/165/20 z dn. 22-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na 2020 rok

więcej

Nr 1456/165/20 z dn. 22-09-2020

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

więcej

Nr 1455/165/20 z dn. 22-09-2020

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

więcej

Nr 1454/165/20 z dn. 22-09-2020

w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Sp. z o.o.

więcej

Nr 1453/165/20 z dn. 22-09-2020

w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej IV kadencji spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Sp. z o.o.

więcej

Nr 1452/165/20 z dn. 22-09-2020

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.

więcej
Uchwały zarządu