Uchwały zarządu

Nr 169/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

więcej

Nr 168/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 167/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie

więcej

Nr 166/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce podczas jego nieobecności

więcej

Nr 165/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ds. Technicznych

więcej

Nr 164/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 163/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

więcej

Nr 162/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038

więcej

Nr 161/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038

więcej

Nr 160/9/18 z dn. 18-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok

więcej
Uchwały zarządu