Uchwały zarządu

Nr 179/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego”

więcej

Nr 178/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie udzielenia Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w Warszawie Sp. z o.o. pełnomocnictwa do wykonania usługi administrowania Warstwą regionalną systemu wdrożonego w ramach projektu pod nazwą „E-zdrowie dla Mazowsza”

więcej

Nr 177/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 176/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.02-14-b073/18 pt.: „Mazowsze
– stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”,
Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.2 „Programy stypendialne” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 175/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.03-14-b072/18 pt.: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.3 „Programy stypendialne” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 174/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 173/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji

więcej

Nr 172/9/18 z dn. 18-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

więcej

Nr 171/9/18 z dn. 18-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 1.2]

więcej

Nr 170/9/18 z dn. 18-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu