Uchwały zarządu

Nr 1352/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2018 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie

więcej

Nr 1351/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

więcej

Nr 1350/364/18 z dn. 20-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Typ projektów: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1349/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1348/364/18 z dn. 20-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1347/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 17/2018/RF-I-SE.433.1.6.2018.AD z dnia 21 czerwca 2018 r.

więcej

Nr 1346/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

więcej

Nr 1345/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej

więcej

Nr 1344/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie na wynajem pomieszczeń w trybie przetargowym

więcej

Nr 1343/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach na wynajem sali gimnastycznej

więcej
Uchwały zarządu