Uchwały zarządu

2018.08.23

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Katarzyna Stadnik

Uchwała 1349/364/18
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014 – 2020Pliki do pobrania

Rozmiar 124 kB , Liczba pobrań: 43, Adobe Acrobat Document
powrót