Uchwały zarządu

Nr 1342/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach na wynajem pomieszczenia

więcej

Nr 1341/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu

więcej

Nr 1340/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 115/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 1339/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2018/2019

więcej

Nr 1338/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

więcej

Nr 1337/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 1336/364/18 z dn. 20-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok

więcej

Nr 1335/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

więcej

Nr 1334/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038

więcej

Nr 1333/364/18 z dn. 20-08-2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

więcej
Uchwały zarządu