Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

2016.02.03 09:55 , aktualizacja: 2016.02.03 10:01

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 154/122/16 z dnia 2 lutego 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

2016.02.01 08:40 , aktualizacja: 2016.02.08 12:33

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

2016.01.27 15:10

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 149/121/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

2015.07.08 14:25 , aktualizacja: 2015.07.08 14:33

Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, ogłoszonego Uchwałą 427/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 roku.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

Wykaz ofert z zakresu kultury fizycznej, które otrzymały dofinansowanie w 2015 r.

2015.04.15 09:50 , aktualizacja: 2015.04.15 09:56

14 kwietnia Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku, złożonych do 27 lutego 2015 r. i udzielenia dotacji podmiotom.

więcej o: Wykaz ofert z zakresu kultury fizycznej, które otrzymały dofinansowanie w 2015 r.

Lista dofinansowanych ofert w konkursie z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.

2014.07.17 11:25 , aktualizacja: 2014.07.18 14:59

15 lipca 2014 r.  Zarząd Województwa Mazowieckiego podął uchwałę Nr 1040/363/14 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w województwie mazowieckim z zakresu kultury fizycznej w 2014 r. i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.

więcej o: Lista dofinansowanych ofert w konkursie z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.

Otwarty konkurs ofert w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

2014.04.23 09:40 , aktualizacja: 2014.05.07 15:14

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”