Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

2016.05.30 15:40 , aktualizacja: 2016.05.31 08:59

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formie wsparcia realizacji zadania.  

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2016.05.23 15:15

Uprzejmie informuję iż, Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 17 maja br. przyjął uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2016 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” na inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Otwarty konkurs ofert na rzecz osób niepełnosprwnych dla organizacji pozarządowych

2016.05.09 09:15 , aktualizacja: 2016.05.09 09:45

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na rzecz osób niepełnosprwnych dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

2016.04.27 12:50 , aktualizacja: 2016.04.27 13:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 25 kwietnia 2016 r., przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej.

więcej o: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

2016.04.27 11:10 , aktualizacja: 2016.04.27 11:44

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 25 kwietnia br,. przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących ratownictwa i ochrony ludności

2016.04.26 14:05 , aktualizacja: 2016.04.28 08:19

Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1. pkt. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 4 ust. 1 pkt 23, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz uchwały Nr 118/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr 139/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r oraz uchwałą Nr 28/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spełniających warunki określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.) to jest. posiadających zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, na realizację w 2016 roku zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze ratownictwo i ochrona ludności, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących ratownictwa i ochrony ludności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2016.04.21 14:30

Dwudziestego kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 593/144/16 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin

2016.04.08 11:20 , aktualizacja: 2016.04.08 11:47

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 484/139/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin