Ochrona przed hałasem

Programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami

2020.04.09 15:15 , aktualizacja: 2020.04.10 08:55

Autor: Ewelina Wilczewska (PZ), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Programy ochrony środowiska przed hałasem są dokumentami, których opracowanie ma na celu dostosowanie poziomu hałasu w środowisku do dopuszczalnego. W ramach tych programów określane są niezbędne priorytety i wskazywane są kierunki i działania naprawcze mające na celu zmniejszenie uciążliwości akustycznej oraz ograniczenie poziomu hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, w tym terenach zabudowy mieszkaniowej. Są to dokumenty strategiczne, wpisujące się w długoterminowy plan ochrony mieszkańców województwa przed hałasem i stanowią ważny element polityki ekologicznej województwa. Programy ochrony środowiska przed hałasem stanowią akty prawa miejscowego i tworzone są w drodze uchwały sejmiku województwa.

 

Na obszarze Województwa Mazowieckiego obowiązują następujące programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami:

  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 48/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.
  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 169/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.
  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 1/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2020 r. 
  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne przyjęty uchwałą nr 29/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.
  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 27/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.

Programy te zostały opracowane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, głównie  art. 119 ust. 1 i 2 oraz art. 179 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm., zwanej dalej ustawą Poś") z zachowaniem art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2087). Mimo, że art. 119 i art. 179 ustawy Poś zostały uchylone na mocy art. 1 pkt 11 i pkt 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, do niniejszych programów ma zastosowanie art. 8 ww. ustawy, zgodnie z którym do sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem, których termin uchwalenia przypadał na dzień 18 lipca 2013 r. albo 18 lipca 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Podstawę do określenia ww. programów stanowiły mapy akustyczne, sporządzone przez zarządzających infrastrukturą drogową, kolejową i lotniczą dla:

  • dróg, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie,
  • linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie,
  • lotnisk cywilnych, na których ma miejsce ponad 50.000 operacji (startów lub lądowań) statków powietrznych rocznie.

Na podstawie analizy przedmiotowych map dokonano identyfikacji odcinków dróg, linii kolejowych czy też obszarów narażonych na oddziaływanie portu lotniczego, dla których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku, a następnie wskazano działania naprawcze. W ramach powyższych programów wskazano naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i ich zakres, przeanalizowano dostępne metody redukcji uciążliwości akustycznych, a następnie wskazano szereg działań o charakterze naprawczym oraz określono kierunki działań, których realizacja pozwoli w jak największym stopniu dostosować poziom hałasu w środowisku do dopuszczalnego wraz z podaniem terminów i kosztów ich realizacji.

 

Realizacja poszczególnych działań określonych w powyższych programach ochrony środowiska przed hałasem przyczyni się do poprawy klimatu w otoczeniu dróg, linii kolejowych i lotniska na terenach poza aglomeracjami, co przełoży się na zmniejszenie liczby mieszkańców województwa mazowieckiego narażonych na negatywne oddziaływanie hałasu.

Liczba wyświetleń: 1111

powrót