Ochrona przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż wybranych dróg wojewódzkich z terenu województwa mazowieckiego

2018.05.24 13:40 , aktualizacja: 2018.05.24 14:07

Autor: Dorota Rutkowska (PZ), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 48/18 z 24 kwietnia 2018 r. określił program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

 

Idea programu

To przede wszystkim zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez doprowadzenie do ograniczenia oddziaływania akustycznego i przywrócenia stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.

 

W ramach opracowania wskazano naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i ich zakres, działania naprawcze pozwalające osiągnąć założony cel programu wraz z terminami i kosztami ich realizacji. Będą realizowane w różnych przedziałach czasowych – główne od 2018 r., do 2022 r. – krótkookresowe, od 2022 r. do 2026 r. – długookresowe oraz działania ciągle.

 

Określono również organy właściwe w sprawach:

  • przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu,
  • wydania aktów prawa miejscowego,
  • monitorowania realizacji programu lub poszczególnych zadań programu.

Liczba wyświetleń: 769

powrót