MIWOP MAZOWSZE

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej

2020.02.27 13:45 , aktualizacja: 2020.02.27 15:39

Autor: Joanna Milczarek (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego 25 lutego 2020 r. przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza, ale także wsparcie gmin w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy

Do składania wniosków w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020 uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i wiejsko – miejskie z terenu województwa mazowieckiego.

 

Rodzaje zadań realizowanych w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020

UWAGA!

W ramach tegorocznej edycji programu Samorząd Województwa Mazowieckiego przewidział dwie formy przyznawania pomocy finansowej, tj. dotacji (płatność z góry) oraz refundacji (płatność z dołu).

 

DOTACJA (płatność z góry)

Pomocą finansową w formie dotacji może zostać objęte zadanie polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji lub aktualizacji inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy. Dotacja może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej w formie dotacji określone są w rozdziale 2 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.

 

REFUNDACJA (płatność z dołu)

Pomocą finansową w formie refundacji mogą zostać objęte zadania, takie jak:

 1. kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej,
 2. opracowanie dokumentacji lub analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych (np. PONE, PGN, GPN, inne),
 3. prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych,
 4. tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni,
 5. zakup i instalacja systemu wspomagającego zarządzanie jakością powietrza,
 6. zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza,
 7. zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów.

Refundacja może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł. Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej w formie refundacji określone są w rozdziale 3 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.

 

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020 można składać od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., w następujący sposób:

 1. w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub
  w punktach kancelaryjnych Urzędu,
 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: PZ-PI-I, Nabór wniosków „MIWOP MAZOWSZE 2020”;

 1. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 31 marca 2020 r. W ramach naboru można złożyć dwa wnioski, ale każdy z nich na jedno, odrębne zadanie. Nie dopuszcza się składania dwóch wniosków na realizację dwóch zadań tego samego rodzaju.

 

WAŻNE!!!

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020 należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie lub pismem drukowanym). Wnioski muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta.

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020 prosimy kierować na adres e-mail:

Informacji w sprawie MIWOP MAZOWSZE 2020 udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Joanna Milczarek, tel. (22) 59 79 098
 • Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096
 • Piotr Wojciechowicz, tel. (22) 59 79 082
 • Wioletta Świderska, tel. (22) 59 79 097
 • Agnieszka Cięszczyk, tel. (22) 35 63 863
 • Anna Gadomska, tel. (22) 59 79 461

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 6978

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.