MIW SUSZA MAZOWSZE

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” - ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej

2020.07.23 15:30 , aktualizacja: 2020.07.27 14:37

Autor: Łucja Orłow-Gozdowska (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji kolejną edycję „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”

Celem programu jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie województwa mazowieckiego.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy

Do składania wniosków w ramach MIW SUSZA MAZOWSZE 2020 uprawnione są gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz samorządy powiatowe, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, z terenu województwa mazowieckiego.

 

Zadania realizowane w ramach MIW SUSZA MAZOWSZE 2020

DOTACJA (płatność z góry)

Pomocą finansową w formie dotacji może zostać objęte zadanie polegające na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym. Dotacja może wynieść do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć kwoty 48 000 zł.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej w formie dotacji określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej gminom i powiatom z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020.

 

NABÓR WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020 można składać od 23 lipca 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r., w następujący sposób:

  1. w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub
    w punktach kancelaryjnych Urzędu,
  2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. Kłopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: PZ-III, Nabór wniosków „MIW SUSZA MAZOWSZE 2020”;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 25 sierpnia 2020 r.

W ramach naboru można złożyć jeden wniosek.

 

WAŻNE!!!

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach MIW SUSZA MAZOWSZE 2020 należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie lub pismem drukowanym). Wnioski muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy przy kontrasygnacie skarbnika Wnioskodawcy.

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach MIW SUSZA MAZOWSZE 2020 prosimy kierować na adres e-mail:

Informacji w sprawie MIW SUSZA MAZOWSZE 2020 udziela pracownik Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Łucja Orłow-Gozdowska, tel. (22) 59 79 080.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 889

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.