MIAD 2021

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” – komunikat nr 1

2021.02.26 11:55 , aktualizacja: 2021.02.26 13:01

Autor: Agnieszka Cesarska (PE), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 258/210/21 z dnia 22 lutego 2021 r., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (dalej: „MIAD MAZOWSZE 2021”) jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD) poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) z terenu województwa mazowieckiego, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD w szczególności na budowę i/lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

W związku z powyższym, województwo mazowieckie ogłasza nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2021 w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021”.

 

UWAGA!

Najważniejsze informacje dotyczące  „MIAD MAZOWSZE 2021”:

 • Uprawnionymi do ubiegania się o Pomoc finansową w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021” są wszystkie JST z województwa mazowieckiego, na terenie których znajdują się ROD.
 • Dla każdego spośród zgłaszanych zadań JST przesyła, w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021”, odrębny wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
 • Pojedyncze zadanie, zgłoszone przez JST, może zostać objęte tylko jednym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej i może dotyczyć jednego ROD lub więcej ROD, dla których ma być realizowane dane zadanie. W przypadku, gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD.
 • Maksymalna wartość dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, która może zostać przyznana danej JST w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021”, na jeden ROD nie może być większa niż 10 000 zł na jedno zadanie.
 • Pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021” trwa od dnia 15 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie:

 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej:

        http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/ ;

 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • w wyjątkowych sytuacjach - osobiście w godzinach: 9.00-15.00 w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem PE-ZD-I - „MIAD MAZOWSZE 2021”.

 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w innym trybie niż sposoby, o których mowa powyżej lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego mogą być dofinansowane, realizowane przez JST, zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym na rzecz ROD w zakresie:

 1. udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rod, dotacji celowej
  dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, odnowę lub remont na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD;
 2. udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rod, dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD np.: organizowanie, budowa lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych;
 3. organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej  dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem
  (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe
  i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.

Nie będą uznawane za spełniające wymogi merytoryczne „MIAD MAZOWSZE 2021” zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym, takich jak np.: festiwale, koncerty, obchody i uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, kiermasze, prelekcje, wykłady, szkolenia, sympozja, zjazdy, spotkania, wystawy, jak również zadania polegające na zapewnieniu organizacji, zabezpieczenia i oprawy wydarzeń, o których mowa powyżej.

 1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego Komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną nazwę zadania, kwoty brutto itd. oraz dodając jako załącznik,  kopię (np. uchwałę, decyzję, deklarację, informację itp.), stanowiącą podstawę do uznania przez Województwo, iż zadanie to jest istotne dla rozwoju i funkcjonowania danego ROD.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej wymaga podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Prezydenta, Wójta lub Burmistrza) przy kontrasygnatach skarbnika.

Szczegółowy Regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”, stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 1. Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez gminę lub stowarzyszenie ogrodowe nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021” oraz nie później niż 15 listopada 2021 r.;
 2. Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina lub stowarzyszenie ogrodowe we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych.
 3. Podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021” jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021”.

 

Uwaga !!!

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021” prosimy kierować na adres e-mail:

Prosimy w tytule wiadomości e-mail wpisywać sformułowanie: „Gmina …………… -  MIAD MAZOWSZE 2021”, a w treści tej wiadomości prosimy bezwzględnie umieszczać nazwę zadania, jeśli dana wiadomość dotyczy konkretnego zadania.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Magdalena Szefer, tel.: (22) 59-79-057
 • Paweł Szcześniak, tel.: (22) 59-79-058
 • Małgorzata Gawkowska, tel.: (22) 59-79-473
 • Katarzyna Kowalczuk, Kierownik Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel.: (22) 59-79-065.

Logotyp: Napis Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców na tle konturu Mazowsza otoczony okręgiem

Liczba wyświetleń: 4300

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.