Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020

Można składać koncepcje projektów w Programie Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020

2016.10.28 07:15 , aktualizacja: 2016.10.28 08:00

Autor: Agnieszka Mync (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

W Programie Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (PWT EIS) Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 11 października br. uruchomiono pierwszy nabór wniosków. Tym samym rozpoczęło się oficjalnie wdrażanie nowej edycji programu.

 

Pierwszy nabór ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie składane są przez partnerów wiodących koncepcje projektów (w wersji elektronicznej i papierowej). W drugim – wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych. Przygotowaniu koncepcji projektów służy generator dostępny na stronie internetowej programu. Prosimy o zwrócenie uwagi, by korzystać z najnowszej wersji generatora (obecnie: v.1.4).

 

Koncepcje projektów będą przyjmowane do 31 grudnia br.

 

Nabór jest otwarty dla wszystkich celów tematycznych i priorytetów programu:

 

 1. Dziedzictwo – Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego

  • Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

  • Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

 2. Dostępność  – Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych

  • Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

  • Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych

 3. Bezpieczeństwo – Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony

  • Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

  • Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

 4. Granice – Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami

  • Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

  • Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

 

Na nabór została przeznaczona kwota 80,17 mln euro, z tego na poszczególne cele tematyczne:

 

 1. Dziedzictwo – 13,53 mln euro

 2. Dostępność – 28,32 mln euro

 3. Bezpieczeństwo – 14,53 mln euro

 4. Granice – 23,79 mln euro

 

Wysokość dofinansowania jednego projektu mieści się w granicach od 100 tys. do 2,5 mln euro, co może stanowić maksymalnie do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych.

 

Projekty są tworzone w partnerstwach międzynarodowych z udziałem co najmniej dwóch podmiotów z dwóch krajów, w tym jednego – obligatoryjnie z Polski. Beneficjentami mogą być władze lokalne i regionalne, instytucje centralne, organizacje pozarządowe, placówki i instytucje edukacyjne, kulturalne, badawcze i naukowe, regionalne oddziały takich służb, jak straż graniczna i jednostki ratownicze.

 

Z województwa mazowieckiego w obszarze wsparcia programu znajduje się d. podregion ostrołęcko-siedlecki. Projekty mogą realizować również podmioty spoza obszaru programu, ale tylko w przypadkach, gdy bez ich udziału osiągnięcie celów projektu nie będzie możliwe.

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu udziela pomocy wnioskodawcom w formie odpowiedzi na pytania zgłaszane elektronicznie na adres: . Możliwe są również konsultacje indywidualne po uprzedniej rejestracji. W listopadzie we wszystkich trzech krajach zostaną przeprowadzone liczne szkolenia dla wnioskodawców. W województwie mazowieckim zaplanowano szkolenia w Siedlcach i Pułtusku (15 listopada br.) oraz w Ostrołęce (17 listopada br.). Rejestracja na szkolenia za pośrednictwem strony internetowej.

Liczba wyświetleń: 513

powrót