Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020

Nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina po konsultacjach publicznych

2015.08.13 08:10 , aktualizacja: 2016.03.17 16:00

Autor: Agnieszka Mync,Biuro Analiz i Wsparcia Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 20072013, którego wdrażanie wchodzi stopniowo w fazę końcową, będzie kontynuowany w okresie 20142020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, bezpośrednio wspierającego politykę zewnętrzną Unii Europejskiej.

 

Po konsultacjach publicznych projektu PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020 nastąpił etap rozpatrywania opinii i wprowadzania zgłoszonych propozycji do dokumentu. Prace nad Programem są prowadzone przez Wspólny Komitet Programujący (WKP) złożony z przedstawicieli trzech krajów. Zakłada się, że Program zostanie przesłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską w końcu 2015 r.

 

WKP zaproponował ujęcie w Programie 4 Celów Tematycznych (CT), w ramach których wyznaczono łącznie 8 Priorytetów. Budżet Programu kształtuje się na poziomie 175,8 mln euro ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym alokacja na projekty wynosi 158,2 mln euro. Proponowany podział budżetu według CT zawarty jest w poniższej tabeli:

 

Cele Tematyczne / Priorytety

Alokacja środków

w tys. euro

w %

CT 3. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego

Priorytet 1. Promocja lokalnej kultury i historii

Priorytet 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

 

30.853

 

17,55

CT 7. Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych

Priorytet 1. Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Priorytet 2. Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

53.399

 

30,38

CT 8. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony

Priorytet 1. Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Priorytet 2. Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

 

42.324

 

24,07

CT 10. Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami

Priorytet 1. Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

Priorytet 2. Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

 

31.644

 

18,00

Pomoc Techniczna

17.580

10,00

Alokacja ogółem

175.800

100,00

 

Obszar Programu zajmuje powierzchnię 316,3 tys. km2, w tym obszar części:

 • polskiej – 75,2 tys. km2 (z tego 17,9 tys. km2 w regionach przyległych),
 • białoruskiej – 138,5 tys. km2 (z tego 80,6 tys. km2 w regionach przyległych),
 • ukraińskiej – 102,5 tys. km2 (z tego 47,8 tys. km2 w regionach przyległych).

W sumie na ww. obszarze mieszka 20,9 mln osób (2013/2014), w tym w polskiej części – 6,2 mln, w białoruskiej – 7,2 mln, a w ukraińskiej – 7,5 mln.

Długość granicy polsko-białoruskiej wynosi 418 km, polsko-ukraińskiej – 535 km, a białorusko-ukraińskiej w części objętej Programem – 205 km.

 

Programem będą objęte następujące podregiony – NUTS3 (Polska) oraz obwody (Białoruś i Ukraina):

 • jako obszary główne –
 • po stronie polskiej – podregiony: białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim),
 • po stronie białoruskiej – obwody: grodzieński i brzeski,
 • po stronie ukraińskiej – obwody: lwowski, wołyński i zakarpacki;
 • jako obszary przyległe –
 • po stronie polskiej – podregiony: puławski i lubelski (w województwie lubelskim), tarnobrzeski i rzeszowski (w województwie podkarpackim),
 • po stronie białoruskiej – obwody: miński (łącznie z miastem Mińsk) i homelski,
 • po stronie ukraińskiej – obwody: tarnopolski, iwanofrankowski i rówieński.

Obszary główne i przyległe będą miały równe szanse ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu. Możliwe będzie także, pod pewnymi warunkami, finansowanie działań w projektach realizowanych częściowo poza obszarem Programu. Dofinansowanie uzyskają duże projekty infrastrukturalne (LIP – Large Infrastructure Project) w łącznej kwocie wynoszącej około 52 mln euro (30% alokacji na projekty). LIP-y zostały wybrane do dofinansowania w drodze uzgodnień między władzami centralnymi i regionalnymi trzech krajów (w formie listy głównej i rezerwowej), bez konieczności prowadzenia naborów w trybie konkursowym. Lista LIP-ów zostanie zamieszczona w dokumencie Programu.

 

Pozostałe projekty do realizacji będą wybierane w procedurze naborów otwartych. Przewiduje się realizację projektów z małym budżetem (mikroprojektów), dla których przyznany grant musi się mieścić między 20 tys. a 60 tys. euro. Całkowity czas trwania takiego projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy. Koszty inwestycyjne (roboty, zakupy) mogą stanowić do 20% wartości grantu. Projekty z małym budżetem przewidywane są jedynie w CT 3. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, gdzie zarezerwowano na ten cel kwotę 5,2 mln euro. Na mikroprojekty będzie ogłoszony odrębny konkurs.

 

Po przyjęciu Programu, między Komisją Europejską a Białorusią i Ukrainą zostaną podpisane oddzielne umowy finansowe.

 

Projekt Programu został opracowany w oparciu o ramy prawne, określone w dokumentach (do pobrania niżej):

 1. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa;
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Rozporządzenie EIS);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych.

Liczba wyświetleń: 547

powrót