Programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Otwarty drugi nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa

2016.05.05 12:35 , aktualizacja: 2016.05.05 13:50

Autor: Agnieszka Mync (KM), Wprowadzenie: Marcin Molski

Drugi nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2014–2020 został otwarty 26 kwietnia i potrwa do 23 czerwca br. (do godz. 18.00 CET). Nabór dotyczy wszystkich priorytetów i celów szczegółowych programu. Procedura ma charakter jednoetapowy (w przeciwieństwie do pierwszego naboru), co oznacza, że wnioskodawcy składają pełne wnioski aplikacyjne, bez konieczności wcześniejszego przedkładania skróconych aplikacji.

 

Transnarodowy program Interreg Europa Środkowa obejmuje w całości lub w części 9 krajów: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (wybrane regiony). Jego budżet wynosi 246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z której to kwoty wysokość dofinansowania projektów wybranych po pierwszym naborze szacuje się na ok. 70 mln euro. Na drugi nabór Komitet Monitorujący przeznaczył z EFRR kwotę ok. 90 mln euro.

 

Ideą programu jest współpraca ponad granicami, która – zmieniając miasta i regiony – uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Program wspiera 10 celów szczegółowych w ramach 4 priorytetów:

 

Priorytet 1. Innowacje – Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności

 1. 1. Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej,
 2. 2. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczych i społecznych.

Priorytet 2. Energia – Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych

 1. 1. Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej,
   
 2. 2. Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu,
   
 3. 3. Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2.

Priorytet 3. Środowisko i kultura – Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego

 1. 1. Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego,
   
 2. 2. Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego,
   
 3. 3. Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich.

Priorytet 4. Transport – Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

 1. 1. Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi,
   
 2. 2. Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.

Program skierowany jest do organów i instytucji publicznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego oraz prywatnych firm i instytucji posiadających osobowość prawną, a także organizacji międzynarodowych. Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów wnoszących wkład finansowy z trzech krajów, z których co najmniej dwóch ma siedzibę na terenie państwa znajdującego się w obszarze programu. Instytucje prywatne mogą pełnić funkcje partnera wiodącego. Dla polskich podmiotów dofinansowanie z EFRR wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Istnieje także możliwość udziału w projektach w charakterze partnera stowarzyszonego. Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim. Możliwa jest jednak realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

 

Rekomendacje dla projektów:

 • całkowity budżet – w granicach 1–5 mln euro,
 • maksymalna wielkość partnerstwa – 12 podmiotów (w przypadkach uzasadnionych merytorycznie – dopuszczalna większa liczba partnerów),
 • czas trwania projektu – 30–36 miesięcy (maksymalnie 48 miesięcy).

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni miasto Wiedeń, gdzie zlokalizowany jest również Wspólny Sekretariat. W Polsce informacji nt. programu Interreg Europa Środkowa udziela Krajowy Punkt Kontaktowy usytuowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: .

 

Wnioski o dofinansowanie wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku angielskim (po dokonaniu rejestracji). Dokumenty w formie papierowej wymagane są na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

 

Ogłoszenie o drugim naborze, dokumenty aplikacyjne (w tym pomocnicze – wzór wniosku) oraz podręcznik wnioskodawcy dostępne są na oficjalnej stronie programu

 

 

Informacje o programie Interreg Europa Środkowa w języku polskim.

 

Pomoc dla wnioskodawców:

 • Transmisja na stronie programu ze spotkania dla partnerów wiodących w Zagrzebiu, 10-11.05.br.
 • Spotkanie informacyjne nt. drugiego naboru wniosków, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 16.05.br.
 • Indywidualne konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem w Wiedniu pod adresem: .

Liczba wyświetleń: 554

powrót