Uchwały zarządu

Nr 1587/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rozpatrującej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1586/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

więcej

Nr 1585/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1584/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1583/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1582/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1581/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazania dotacji celowych i powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w części, którą dysponuje Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 1580/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1579/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1578/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Olszewnica Nowa w gminie Wieliszew

więcej
Uchwały zarządu