Uchwały zarządu

Nr 1386/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1385/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc  i Gruźlicy do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1384/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020”

więcej

Nr 1383/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie aneksu nr 5 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego, wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1382/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad wyboru kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1381/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku oraz przekazania go do konsultacji społecznych

więcej

Nr 1380/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1379/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 do Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. numer: WER/MZ/2015/1 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

więcej

Nr 1378/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 1377/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej
Uchwały zarządu