Uchwały zarządu

Nr 1366/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie umowy najmu powierzchni biurowej przeznaczonej dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 1365/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

więcej

Nr 1364/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r.

więcej

Nr 1363/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2020 r.

więcej

Nr 1362/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2020 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 1361/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

więcej

Nr 1360/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok

więcej

Nr 1359/163/20 z dn. 15-09-2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.

więcej

Nr 1358/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania umów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1357/163/20 z dn. 15-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

więcej
Uchwały zarządu