Uchwały zarządu

Nr 1332/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie zbycia w drodze darowizny części nieruchomości położonej w Otrębusach, gmina Brwinów

więcej

Nr 1331/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie umowy o przekazaniu w użytkowanie dwóch infokiosków przeznaczonych do prezentacji informacji pasażerskiej związanej z systemem śledzenia pociągów „tropKM”

więcej

Nr 1330/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie upoważnienia do podpisania protokołów zdawczo – odbiorczych do umów użyczenia zawartych ze Spółką RYNEX Sp. z o.o. oraz Powiatem Sierpeckim

więcej

Nr 1329/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym położonego w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie

więcej

Nr 1328/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokali mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych wraz z udziałami w lokalach niemieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym przy ul. Rychlińskiego 1B w Ząbkach

więcej

Nr 1327/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pozakonkursowego Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1326/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1325/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w roku szkolnym 2018/2019 projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

więcej

Nr 1324/363/18 z dn. 14-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

więcej

Nr 1323/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Gostynińsko – Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

więcej
Uchwały zarządu