Uchwały zarządu

Nr 1322/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - naboru wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi (konkurs dla szpitali) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1321/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie Programu wdrożeniowego na lata 2018 – 2019 dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

więcej

Nr 1320/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

więcej

Nr 1319/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie dalszego członkostwa Województwa Mazowieckiego w Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN)

więcej

Nr 1318/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

więcej

Nr 1317/363/18 z dn. 14-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane

więcej
Uchwały zarządu