Uchwały zarządu

Nr 2116/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie Aneksu nr 2 do Umowy nr KU/B/VII/1/1/66/10 zawartej w dniu 19 maja
2010 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącej przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych
przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2115/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-001/10 pt.: „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”, realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2114/391/10 z dn. 19-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 2113/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Muzeum Wsi Radomskiej
w Radomiu pn. „
Zdarzyło się kiedyś nad wodą – Trasa turystyczna w radomskim skansenie”znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Działania 6.2 Turystyka.

więcej

Nr 2112/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rezerwowej projektów złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/4.4/1/2009 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dlaDziałania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2111/391/10 z dn. 19-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/4.4/1/2009 lista nr 3 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
dlaDziałania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2110/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności
projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009 lista nr 5 Priorytet V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" dla Działania 5.2 "Rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2109/391/10 z dn. 19-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013 na rok 2010.

więcej

Nr 2108/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2010 dla Działania9.3 “Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 15 lutego 2010 r. do dnia 25 marca 2010 r.

więcej

Nr 2107/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej
Uchwały zarządu