Uchwały zarządu

Nr 2025/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie Umowy z Gminą Miejską Ciechanów dotyczącej pomocy finansowej
na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

więcej

Nr 2024/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego
na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za 2010 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

więcej

Nr 2023/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

więcej

Nr 2022/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce.

więcej

Nr 2021/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2020/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/2010 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności                      – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych” trwającego                      od 10 maja 2010 r. do9 czerwca 2010 r.

więcej

Nr 2019/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej wniosków w ramach konkursu zamkniętego
nr 2/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 7 grudnia
2009 r. do dnia 6 stycznia 2010 r.

więcej

Nr 2018/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-013/10 Akademia Przedsiębiorczości V,realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy                          w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2017/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-005/10 Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V,realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2016/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-004/10 Czas na biznes III,realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu