Uchwały zarządu

Nr 2015/387/10 z dn. 05-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie Procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2014/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do Umowy dotacji celowej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dla Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 2013/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i zamieszczeniu na portalu internetowym jednego z głównych dzienników opiniotwórczych o zasięgu ogólnopolskim, materiałów promujących projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 2012/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 2011/387/10 z dn. 05-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2010 rok”.

więcej

Nr 2010/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

więcej

Nr 2009/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie przyjęcia darowizny przez Województwo Mazowieckie nieruchomości niezbędnych do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 707.

więcej

Nr 2008/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie przekazania Gminie Gostynin w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego  Gostynin – Płock.

więcej

Nr 2007/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas pierwszej edycji targów REKREACJA 2010, które odbędą się
w terminie 8 – 10 października 2010 roku w Bielsku – Białej.

więcej

Nr 2006/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów organizacji wystawy Chopin
na Mazowszu w ramach współorganizacji Dni Chopina 2010 w Saksonii - Anhalt.

więcej
Uchwały zarządu