Uchwały zarządu

Nr 1721/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie wskazania osoby na Prezesa Zarządu Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o. o.

więcej

Nr 1720/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.

więcej

Nr 1719/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie dotacji celowej na zakup
i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

więcej

Nr 1718/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie rozwiązania umowy Nr 10/NI.IT.I/W/09,z dnia 24 marca 2009 r.zawartej
z
P.P.H.U.”GUARD” Mariusz Małasiewicz ul. Glogera 15, 42 - 200 Częstochowa.

więcej

Nr 1717/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie wskazania osoby do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej

Nr 1716/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramachDziałania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1715/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.07.02.02-14-050/08 Partnerstwo w siecirealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1714/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów dotyczących przygotowania projektów indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 1713/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

więcej

Nr 1712/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uczestnictwa Województwa Mazowieckiego
w międzynarodowym projekcie pn.: Improving Innovation Capacity in European Chemical Clusters - Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych,
(ChemClust) realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.

więcej
Uchwały zarządu