Uchwały zarządu

Nr 1097/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych
przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy ‑ Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1096/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
na realizację zadania „Grafika Warszawska 2010”.

więcej

Nr 1095/353/10 z dn. 01-06-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2010 roku, złożonych w terminie do 30 grudnia 2009 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

więcej

Nr 1094/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie odstąpienia od udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych
w Województwie Mazowieckim z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
w 2010 r.

więcej

Nr 1093/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego.

więcej

Nr 1092/353/10 z dn. 01-06-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2010 - 2011 projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1091/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. części zadań związanych
z realizacją projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ‑ Zagrajmy o sukces”
w zakresie przeprowadzenia w 2010 roku dwudniowego specjalistycznego szkoleniaoraz wydatkowania środków na realizację tego zadania.

więcej

Nr 1090/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołotczyźnie.

więcej

Nr 1089/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalnościWojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawie w zakresie działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pododdziału Gastroenterologicznego.

więcej

Nr 1088/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalnościMazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
w zakresie działalności II Oddziału psychiatrii dziecięcej.

więcej
Uchwały zarządu