Ewidencje

Ewidencja materiałów zasobu - art. 7c ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 5 i § 31 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013.1183)

2015.01.19 12:00 , aktualizacja: 2020.06.02 10:55

Autor: , Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze

 

  1. Opis

Rejestr – Ewidencja materiałów zasobu – jest prowadzony w związku z art. 7c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 2 pkt 5 i § 31 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013, poz. 1183).

 

  1. Sposób udostępniania danych

  • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).
  • Realizacja wniosku następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 ww. ustawy.
  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

  1. Komórka organizacyjna udostępniająca dane

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

tel. 22 432 45 00

e-mail:

 

 

Liczba wyświetleń: 319

powrót