Z serca Polski nr 9/17

Więcej pieniędzy

2017.09.12 14:35 , aktualizacja: 2017.09.13 13:44
Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Czerwińska
fot. arch. UMWM fot. arch. UMWM

Sejmik zwiększył dochody budżetowe o ponad 288 mln zł. Uchwalił  też trzy stanowiska, stypendia artystyczne i konkurs „Edukreator na Mazowszu”.

Hołd

Minutą ciszy radni uczcili Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto – upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach polskich, dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej – obchodzone jest 11 lipca.

Budżet 2017

Radni zwiększyli plan dochodów budżetowych na br. o blisko 288,6 mln zł. Spowodowane jest to wzrostem wpływów z podatku od osób prawnych CIT. Zarząd szacuje, że do kasy województwa wpłynie w tym roku z CIT dodatkowe 307 mln zł. W związku z tym zwiększono wydatki o prawie 173 mln zł. Zyskają mazowieckie szpitale, które otrzymają 52,7 mln zł na remonty, inwestycje i dokapitalizowanie spółek. Znaczna część tej kwoty (38 mln zł) trafi na mazowieckie drogi – 4,6 mln zł na inwestycje i 33,4 mln zł na remonty i utrzymanie. Radni zgodzili się też na zwiększenie dotacji dla teatrów (ponad 2 mln zł), centrów kultury i sztuki (blisko 1,7 mln zł), zespołu „Mazowsze” (prawie 2,5 mln zł), muzeów (blisko 6,5 mln zł). Zarząd zaproponował też przeznaczenie:

  • 19 mln zł na dotacje celowe dla gmin z terenu województwa mazowieckiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

  • 40 mln zł na dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. – realizacja zwiększonej liczby projektów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego,

  • 1 mln zł na kreowanie marki Mazowsze Serce Polski,

  • blisko 3 mln zł na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zadania inwestycyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach specjalnych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, placówkach dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz bibliotekach pedagogicznych województwa mazowieckiego.

W związku ze wzrostem dochodów, planowany do zaciągnięcia w latach 2017–2019 kredyt (w wysokości 300 mln zł), przesunięto na 2018 i 2019 r., co zawarto w nowej uchwale. Radni zmienili też uchwałę dotyczącą „Programu postępowania ostrożnościowego województwa mazowieckiego”. Zrezygnowano w nim z ograniczeń nałożonych na niektóre grupy wydatków, wynikające z konieczności utrzymania odpowiedniej dyscypliny finansowej.

Stanowiska sejmiku

Sejmik przyjął stanowisko, w którym „wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmierzającej ku centralizacji systemu publicznych służb zatrudnienia. (…) Centralizacja urzędów pracy pozbawi samorządy możliwości kreowania polityki regionalnej w jej bardzo istotnym aspekcie, jakim jest polityka rynku pracy. Prowadzenie polityki gospodarczej czy edukacyjnej w regionie wymaga jednoczesnych działań w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego, są to bowiem czynniki w istotny sposób warunkujące rozwój wewnętrzny. Działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w kierunku zgodnym z wymaganiami nowoczesnej gospodarki (w tym dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy w regionie) stały się jednym z priorytetów województwa mazowieckiego, określonych zarówno w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Inteligentne Mazowsze, jak i w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Bez kompetencji w zakresie kreowania polityki rynku pracy, realizowanie założeń ww. dokumentów strategicznych województwa nie będzie możliwe”.

W kolejnym stanowisku radni sprzeciwili się zmianom wprowadzonym w nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Za niezgodne z konstytucją – jak czytamy w stanowisku – uważają zapisy poszerzające „kryteria kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i jednostek organizacyjnych o kryterium gospodarności. Nadanie takiego uprawnienia regionalnym izbom obrachunkowym, bezpośrednio ingerującego w sposób realizacji zadań własnych samorządów jest wprost sprzeczne z konstytucyjną zasadą decentralizacji władzy publicznej oraz w sposób ewidentny narusza przywołany wyżej przepis stanowiący o tym, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności (zgodności z prawem)”. Sejmik wskazuje również na zaprzeczenie idei wyrażonych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego: „samorząd lokalny oznacza prawo społeczności lokalnych do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. Gwarantuje także pełną swobodę działania samorządu – w zakresie określonym prawem – w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z jego kompetencji”.

Sejmik wyraził również zaniepokojenie i sprzeciw wobec „planowanej decyzji Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej (…) polegającej na redukcji tzw. rekompensat wodno-środowiskowych dla rybactwa stawowego. (…) Zaprzestanie remontów niezbędnej infrastruktury spowoduje degradację cennych przyrodniczo siedlisk, co wpłynie destrukcyjnie na liczbę występujących bardzo cennych chronionych gatunków zwierząt i roślin. Gospodarstwa, które utrzymają się na rynku, będą musiały przejść na wysoko intensywny sposób produkcji, a to nie będzie już proekologiczne”.

Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Krzysztofowi Karosowi, prezesowi Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., doceniając jego działania na rzecz znacznego rozwoju systemu transportowego i tramwajowego m.st. Warszawy. Odznaczył również Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, która od 15 lat reprezentuje i ochrania interesy zawodowe swoich członków oraz sprawuje nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu.

„Edukreator na Mazowszu”

Kolejnym projektem Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim jest konkurs „Edukreator na Mazowszu”. Zakłada on wspieranie działań pedagogicznych, sprzyjających rozwojowi twórczego myślenia wśród młodych ludzi, stawia na łączenie edukacji kreatywnej z elementami kulturotwórczymi, upowszechnianie dziedzictwa narodowego i ochronę kultury. Konkurs skierowany jest do nauczycieli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kreatywny nauczyciel punktowany będzie za wyobraźnię i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów. Kreatywna szkoła doceniona będzie za stworzenie przestrzeni do rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury. Jest miejscem tworzącym, poprzez wsparcie naukowo-pedagogiczne nauczycieli, system zajęć pozalekcyjnych, infrastrukturę. Dzięki pomocom dydaktycznym daje możliwość rozwoju wyobraźni i talentów ucznia, otwierając go na kulturę.

Stypendia artystyczne

Realizując zapisy Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim, radni uchwalili stypendium wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Wsparcie finansowe przewidziane będzie dla osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, uzyskujących średnią ocen co najmniej 4,0. W tym roku na ten cel zarząd planuje przeznaczyć 63 tys. zł.

Inne decyzje

Radni nadali nowe statuty Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Teatrowi Polskiemu w Warszawie, w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wspólnym prowadzeniu tych instytucji. Przyjęli „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2016 rok”. Utworzyli też szkoły podstawowe specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Dziarnie. Nadali statut Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie i Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. Zmienili nazwę ostrołęckiego szpitala na Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego i nadali mu nowy statut. Wprowadzili również zmiany do statutu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Liczba wyświetleń: 74

powrót