Z serca Polski nr 8/17

Inwestycje WFOŚiGW w Warszawie – ulga dla środowiska

2017.07.10 14:05 , aktualizacja: 2017.07.11 10:02

Autor: Adam Orliński (WFOŚiGW w Warszawie), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 2014–2016 wydał łącznie – w formie pożyczek, dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym – przeszło 577 mln zł. Podpisał ponad 4,5 tys. umów.

 

Efekty projektów 2014–2016

Wybierając projekty do dofinansowania, fundusz postawił na efektywność, skuteczność i  innowacyjność. Dotyczyły one: ochrony wód, gospodarki wodnej, czystości powietrza i powierzchni ziemi, dbałości o przyrodę, edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom.

 

Zasady udzielania i rozliczania środków są transparentne, analizowane każdego roku i w miarę potrzeby aktualizowane. Priorytety dostosowuje się do zmieniających się uwarunkowań.  W ciągu tych 3 lat WFOŚiGW zawarł 4586 umów o dofinansowanie przedsięwzięć – w tym: 665 pożyczek na łączną kwotę prawie 437 mln zł, 3807 dotacji – na ponad 114 mln zł i 114 porozumień z państwowymi jednostkami budżetowymi – na przeszło 26 mln zł.

 

Zbudowaliśmy oczyszczalnie

Dzięki temu finansowaniu na terenie województwa mazowieckiego udało się zbudować lub zmodernizować 44 publiczne oczyszczalnie ścieków i ponad 1600 przydomowych.

 

Powstało przeszło 678 km kanalizacji sanitarnej, co skutkowało przyłączeniem do niej około 10 tys. posesji. Wybudowano też ponad 703 km sieci wodociągowej (5 tys. podłączonych posesji).

 

Dbaliśmy o jakość powietrza

Coraz częściej na Mazowszu występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, powodujących smog. Dlatego fundusz wspiera modernizację kotłowni w prywatnych gospodarstwach domowych. Dofinansowuje też systemy cieplne, m.in. w budynkach szpitali, szkół czy urzędów.

 

– Dzięki zaangażowaniu funduszu, w latach 2014–2016 zmniejszyła się roczna emisja CO2 o ponad 20 tys. ton na rok. Zamontowano także 3 tys. m2 kolektorów słonecznych i zaoszczędzono około 7 tys. megawatów energii elektrycznej rocznie – podkreśla Artur Dąbrowski, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

 

Usunęliśmy azbest i śmietniska

Chcąc chronić ziemię, WFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia zapobiegające powstawaniu odpadów, przygotowujące śmieci do ponownego użycia – recykling i inne metody odzysku – a także unieszkodliwiające odpady w sposób bezpieczny dla środowiska. W latach 2014–2016 na Mazowszu zneutralizowano prawie 65 tys. ton wyrobów zawierających azbest i zrekultywowano ponad 14 ha powierzchni wysypisk.

 

Fundusz chętnie wspiera działania stawiające na świadomość ekologiczną. Dofinansowuje konkursy, olimpiady i warsztaty dotyczące ochrony środowiska. Tworzy i wyposaża ścieżki przyrodnicze. Przeznacza środki na ochronę gatunkową, pielęgnację i konserwację pomników przyrody, a także parków, alei i innych terenów zielonych. Dodatkowo dopłaca do monitoringu środowiska oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i ich usuwania. Stąd m.in. decyzje o zakupieniu 100 samochodów pożarniczych i ratunkowych we wszystkich częściach Mazowsza.

 

Projekty realizowane przy współfinansowaniu WFOŚiGW zdecydowanie wpływają na poprawę jakości środowiska na Mazowszu. Czystsze są wody podziemne, wzrósł procent skanalizowania czy ilość odpadów segregowanych. Sprawniej działają też instytucje chroniące nasze zdrowie i monitorujące stan środowiska.

  • Widok nowych budynków oczyszczalni Oczyszczalnia ścieków w...
  • Fragment parku ze ścieżką i stojącą przy niej tablicą informacyjną o miejscowych ssakach Ścieżka edukacyjna...
  • Widok dobudowanych kolektorów oczyszczalni Rozbudowa oczyszczalni...

Liczba wyświetleń: 130

powrót