Z serca Polski nr 7/17

Inwestycje na Mazowszu

2017.06.13 15:20 , aktualizacja: 2017.06.14 11:12

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

 • widok Wizualizacja zmian na...
 • budynek po gimnazujm przy ul. Jakubowskiego w Płocku W tym budynku będzie...
 • studentka siedzi na podłodze oparta o regał z książkami pracuje z laptopem Z e-usług skorzystają...

Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach RPO WM 2014–2020

Produkcja energii

Dofinansowanie obejmie projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności instalacji jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). Wsparcie obejmie również instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

 

Numer ogłoszenia:
RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17

Termin składania wniosków: do 2 sierpnia br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: listopad br.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa

Ogólna pula środków: 8 629 600 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 500 000 zł

Działanie: 4.1 „Odnawialne źródła energii”

 

Transport miejski

Wsparcie przewidziane w konkursie ma się przełożyć na zwiększenie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych. Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia służące zwiększeniu wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej.

 

Numer ogłoszenia: RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17

Termin składania wniosków: do 3 sierpnia br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: listopad br.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • przedsiębiorstwa wykonujące zadania jst obejmujące publiczny transport miejski, które spełniają wskazaną w regulaminie definicję operatora świadczącego usługi publiczne w transporcie

Ogólna pula środków: 64 722 000 zł

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”

 

Drogi rowerowe

Prowadzony nabór dotyczy wniosków na budowę, przebudowę lub wytyczenie odrębnych dróg dla jednośladów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów oraz wyznaczenie śluz rowerowych i przejazdów przez skrzyżowania.

 

Numer ogłoszenia: RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17

Termin składania wniosków: 31 sierpnia br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: listopad br.

Beneficjenci:

 • jst funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

 • jednostki organizacyjne tych jst

Ogólna pula środków: 69 766 501,72 zł

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”

 

Badanie przesiewowe słuchu

Założenia konkursu: zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena liczby zaburzeń słuchu u pierwszoklasistów z województwa mazowieckiego oraz koordynacja opieki diagnostycznej, leczniczej i terapeutycznej u dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu w latach 2017–2018.

Przedsięwzięcie dotyczy uczniów z powiatów: lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i żuromińskiego. Działaniami zostaną objęci również rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w programie, personel placówek oświatowych (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, pielęgniarki szkolne) oraz personel medyczny (lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej). Przedsięwzięcie jest dwuetapowe. Moduł pierwszy to akcja informacyjna. W jej ramach rodzice i dzieci dowiedzą się o projekcie i kryteriach włączenia. Otrzymają materiały o podstawowych objawach wad słuchu, krótko- i dalekosiężnych skutkach nieleczonych schorzeń narządu słuchu oraz proste testy diagnostyczne, które można samodzielnie wykonać w domu. Moduł drugi to badanie przesiewowe słuchu. Na tym etapie uczniowie przejdą wstępne badanie lekarskie, progowe badanie audiometryczne słuchu dla przewodnictwa powietrznego o częstotliwościach: 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W szczególnych przypadkach rozszerzone o częstotliwości półoktawowe (3000 i 6000 Hz) oraz test oceniający centralne procesy słuchowe (badanie dźwiękami LINGA-dźwięki mowy), dobrany stosownie do rozwoju dziecka.

 

Numer ogłoszenia: RPMA.09.02.02-IP.01-14-049/17

Termin składania wniosków: do 13 lipca br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: IV kwartał br.

Beneficjenci:

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą
 • inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

Ogólna pula środków: 294 245 zł (w tym EFS – 253 114 zł i BP – 41 131 zł)

Poziom dofinansowania: 93 proc. (80 proc. Unia Europejska+13 proc. budżet państwa)

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • powiat lipski – 61 006,55 zł
 • powiat przysuski – 78 304,14 zł
 • powiat szydłowiecki – 80 350,09 zł
 • powiat żuromiński – 74 584,23 zł

Działanie: 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”

 

 

Regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu MEWA 2.0 dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu . Logowanie będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek trzeba potwierdzić podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Przyjmowania Wniosków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) – w Warszawie, tel. (22) 542 25 63, (22) 542 20 38 (w godz. 8.00–16.00)
oraz lokalnych punktach informacyjnych funduszy europejskich w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach: w poniedziałki (w godz. 8.00–18.00), wtorki–piątki
(w godz. 8.00–16.00) lub przez infolinię 0 801 101 101, bądź e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu  .

 

MJWPU organizuje szkolenia warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów. Zainteresowani mogą rejestrować się poprzez stronę www.funduszedlamazowsza.eu . Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania są bezpłatne. Poprowadzą je pracownicy MJWPU.

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

 

Realizowane dzięki środkom z RPO WM 2014–2020

 

Płock

Nowa siedziba

Od połowy przyszłego roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki będzie funkcjonował przy ul. Jakubowskiego. Wcześniej budynek przejdzie remont. W efekcie powstaną m.in. scena teatralna i sala koncertowa. Pojawią się sale do prowadzenia warsztatów i spotkań, pracownie artystyczne, klub filmowy, a także świetlica kultury. Placówka zyska też nowe wyposażenie, m.in.: zestawy oświetleniowe, sprzęt komputerowy, projektory, kolumny głośnikowe, wzmacniacze, ekrany, aparaty cyfrowe oraz monitoring.

 

Tytuł projektu: Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Wartość: 4 297 900,01 zł

Kwota dofinansowania: 2 782 850 zł

Beneficjent: miasto Płock 

Działanie: 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”

 

Radom

E-usługi

Jeszcze w tym roku będzie można skorzystać z 10 nowych e-usług wspierających działalność uczelni. Dotyczyć one będą m.in.: płatności, podań, wniosków, decyzji, ogłoszeń, monitów, kart obiegowych czy księgarni akademickiej. Ułatwią dostęp do informacji i poprawią komunikację pomiędzy studentami, pracownikami i partnerami zewnętrznymi. Dzięki dofinansowaniu uczelnia zakupi niezbędny sprzęt komputerowy, a także oprogramowanie, serwery i licencje.

 

Tytuł projektu: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim

Wartość: 3 035 660,91 zł

Kwota dofinansowania: 2 428 528,72 zł

Beneficjent: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Działanie: 2.1 „E-usługi”

 

Warszawa

Dworzec integracji

Niecodzienną rolę przyjmie dworzec w Teresinie. Będzie to nie tylko miejsce przyjazdów i odjazdów transportu publicznego, ale też spotkań czy społecznej integracji. Za unijne pieniądze na parterze powstanie sala multimedialna, biblioteka i herbaciarnia, która jednocześnie spełni funkcje poczekalni i czytelni. Nowością będzie sala kinowa i znajdujący się nad nią taras, który w okresie letnim przejmie obowiązki sali – będą tu wyświetlane filmy oraz organizowane wieczory poetycko-muzyczne. Na pobliskich działkach pojawią się miejsca parkingowe oraz plac z mobilnymi siedziskami i stelażami na czasowe wernisaże.

 

Tytuł projektu: Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – „Dworzec TO.Kultura!”

Wartość: 5 206 245,29 zł

Kwota dofinansowania: 3 134 715,32 zł

Beneficjent: gmina Teresin (powiat sochaczewski)

Działanie: 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”

 

Liczba wyświetleń: 242

powrót