Z serca Polski nr 7/17

Plan naprawczy dla szpitala

2017.06.13 14:40 , aktualizacja: 2017.06.14 11:15

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

zespół Fot. arch. UMWM

Na majowym posiedzeniu sejmik debatował nad sprawami dotyczącymi służby zdrowia, kultury, finansów i dróg wojewódzkich.

Radomski szpital

Radni zapoznali się z sytuacją w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Jest to największy szpital na południowym Mazowszu, hospitalizujący rocznie 36 tys. pacjentów. Dysponuje 853 łóżkami i kadrą liczącą 1340 pracowników. Tegoroczny kontrakt placówki na pierwsze półrocze wynosi 84 mln zł. Niestety, nie wystarcza on na pokrycie wszystkich kosztów związanych z codzienną działalnością, mimo dużej pomocy ze strony województwa. Po zapoznaniu się z wynikami zeszłorocznego audytu, zarząd szpitala przygotował plan naprawczy, polegający na efektywniejszym wykorzystaniu zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, racjonalizacji wydatków i dostosowaniu liczby łóżek do rzeczywistego wykorzystania.

Warto podkreślić, że będzie to długofalowy proces, wdrażany przy konsultacji z ordynatorami oddziałów, ale też konsultantami wojewódzkimi różnych specjalizacji. Struktura szpitala musi być dostosowana do kontraktu i do wprowadzanej jesienią tzw. sieci szpitali – powiedziała członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Dziś trudno ustalić, o ile mniej będzie łóżek w szpitalu. Pewne jest to, że żadne ze świadczeń nie będzie zlikwidowane – podkreśliła.

 

Instytucje z podwójnym wsparciem

Radni zgodzili się na wspólne prowadzenie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Dzięki temu instytucje pozyskają dodatkowe środki finansowe na swoją działalność.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”  im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie to jedna z 28 instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dyrektorem naczelnym jest Jacek Boniecki. Zespół powstał 2 stycznia 1949 r. zarządzeniem ówczesnego ministra kultury Stefana Dybowskiego. Przez pół wieku jego organizatorem było Ministerstwo Kultury i Sztuki, później Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 1999 r. rolę tę przejął samorząd Mazowsza.

Koncerty zespołu „Mazowsze” to zawsze wielkie widowisko artystyczne, łączące w sobie taniec, śpiew i muzykę. Są spójną prezentacją kultury narodowej oraz ludowej z różnych regionów naszego kraju. To wszystko sprawia, że twórczość zespołu rozpoznawalna jest nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Teatr Polski powstał w 1913 r. z inicjatywy Arnolda Szyfmana. Wystawiane tam przedstawienia cieszyły się zawsze dużym uznaniem. Przez stulecie działalności w jego repertuarze dominowała klasyka polska i światowa. Scenę tę szczególnie doceniano za adaptacje sztuk Fredry.

Umowy o wspólnym prowadzeniu tych instytucji podpisano na 3 lata. Ministerstwo zobowiązało się do przekazywania na działalność bieżącą zespołu „Mazowsze” 3,2 mln zł ro-znie, przy 16,1 mln zł dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Teatr Polski pozyska od ministerstwa 3,5 mln zł rocznie, przy 14,6 mln zł wkładu samorządu.

 

Duże, kulturotwórcze znaczenie Teatru Polskiego skłoniło Samorząd Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-wego do podjęcia decyzji o współpracy.

Nagroda Twórcza

Sejmik ustanowił Nagrodę Twórczą, zgodnie z zapisami „Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020”. Będzie ona przyznawana młodym artystom i propagatorom kultury zamieszkałym na Mazowszu za osiągnięcia artystyczne i upowszechnianie kultury. Obejmować będzie: twórczość literacką, teatralną, muzyczną, plastyczną, fotograficzną i filmową oraz inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego i działań związanych z ochroną dziedzictwa kultury. Wyróżnienie to będzie można otrzymać tylko raz. Wnioski o przyznanie nagrody będą mogli składać sami kandydaci. Decyzję o ogłoszeniu naboru i terminie ich składania każdego roku podejmie zarząd województwa.

Przesunięcia w budżecie

Radni przyjęli nowelizację budżetu województwa na 2017 r., która wprowadza dodatkowe 8 mln zł na inwestycje drogowe. Środki te Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich pozyskał w wyniku zmiany montażu finansowego budowy drogi nr 747 od Iłży do Solca n/Wisłą oszczędności wynikających z przetargu na przebudowę drogi nr 720 Brwinów–Otrębusy, zakończenia budowy przepustu w Mizerkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 i odstąpienia od rozszerzenia robót oraz braku możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów budowy tzw. Paszkowianki i drogi nr 541 Mochowo–granica województwa. Środki zasilą:

  • rozbudowę skrzyżowania w pobliżu przebudowywanego mostu w Nasielsku w ciągu drogi nr 571,
  • wykonanie koniecznych robót na przebudowywanych odcinkach drogi nr 727 Klwów–Szydłowiec (m.in. realizację odwodnienia, drenażu, umocnień skarp rowu, przebudowy betonowej pierścienia ronda czy ujednolicenie konstrukcji drogi),
  • przebudowę drogi nr 705 w Sochaczewie,
  • rozbudowę drogi nr 719 relacji Warszawa–Kamion.

Do budżetu wprowadzono również blisko 6,1 mln zł na rozbudowę i przebudowę mostów w: Sochaczewie w drodze nr 705, Dobrzenicy w drodze nr 722, Wiązownie w drodze nr 721, Nowinkach w drodze nr 636, Surowem w drodze nr 614, Myszyńcu w drodze nr 614. Środki pochodzą z subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Sejmik zgodził się również na przekazanie ponad 2,3 mln zł Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na modernizację oddziałów szpitalnych.

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli uchwałę, w której określono m.in. kryteria stosowane w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Do Sądu Administracyjnego skierowali skargi na uchwałę z 9 października 2006 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 88

powrót