Z serca Polski nr 4/17

Bezpłatne badanie uczniów

2017.04.11 13:30 , aktualizacja: 2017.04.11 14:22
Autor: oprac. Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk
Uczennica w trakcie badania lekarskiego Fot. arch. MWOMP

Są zawody, których wykonywania nie każdy może się podjąć. Wymagają one nie tylko predyspozycji, ale także odpowiedniego stanu zdrowia. Badaniem kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, którzy w przyszłości będą pracować w warunkach szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia, zajmuje się Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (MWOMP).

 

Badania adresowane są do przyszłych uczniów wybierających kierunki kształcenia, na których prowadzone są zajęcia praktyczne, np.: stolarz, piekarz, mechanik, elektryk, robotnik budowlany, inżynier czy lekarz. Skierowanie wydaje szkoła bądź uczelnia, podając czynniki szkodliwe/uciążliwe, występujące w trakcie praktyk. Badanie jest bezpłatne, zarówno dla ucznia, jak i placówki kierującej.

 

Gdzie się zgłosić?

Codziennie, we wszystkie dni robocze, po wcześniejszej rejestracji badania wykonywane są w ośrodkach MWOMP:

 • w Płocku, ul. Kolegialna 17 (rejestracja tel. 601 202 129 lub 601 202 130 w godz. 7.25–15.00 bądź osobiście w pok. 107, I piętro). Przyjęcia w godz. 7.25–17.00,

 • w Warszawie, al. Wojska Polskiego 25 (rejestracja tel. 695 695 413 w godz. 7.30–16.00). Przyjęcia w godz. 7.25–17.00,

 • w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5 (rejestracja tel. 601 202 244 lub (48) 340 19 52 w godz. 8.00–15.00) Przyjęcia w godz. 7.25–17.30.

Można je także zrobić w innych placówkach, którym MWOMP zlecił wykonanie tego zadania. Lista dostępna jest na www.mwomp.pl  .

 

O czym pamiętać?

Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badanie z rodzicem bądź opiekunem prawnym. Kandydaci leczący się przewlekle powinni mieć ze sobą wyniki wcześniejszych badań i ewentualnych konsultacji specjalistycznych. Lekarz ocenia aktualny stan zdrowia, wyklucza przeciwwskazania wynikające z narażeń mogących zdarzyć się podczas praktyk zawodowych. Jeśli jest taka konieczność, zleca wykonanie niezbędnych badań dodatkowych i ewentualnych konsultacji specjalistycznych.

 

Każda wizyta kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia bądź kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów, studiów doktoranckich.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie,

 • datę jego wydania,

 • imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL osoby skierowanej na badanie,

 • kierunek kształcenia,

 • nazwę i adres placówki dydaktycznej,

 • orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych,

 • podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie,

 • datę następnego badania lekarskiego,

 • pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.

   

Zaświadczenie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich osoba badana przekazuje niezwłocznie placówce dydaktycznej, a drugi pozostawia dla siebie. W przypadku, gdy badany, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jego przedstawicielowi ustawowemu. W przypadku negatywnej oceny lekarskiej stanu zdrowia, badany nie może być dopuszczony do zajęć.

 

Co szkodzi?

Praca przy komputerze – wykonywana powyżej połowy dobowego czasu pracy – jest pracą uciążliwą, dlatego pracownik ma prawo do refundacji za okulary korekcyjne, konieczne do jej wykonywania. Pracodawca ma także obowiązek zapewnienia minimalnych wymagań higienicznych i ergonomicznych na stanowisku z monitorem ekranowym.

 

Za pracę ciężką uważa się, gdy wydatek energetyczny przekracza 1500 kcal/8h u mężczyzn i 1000 kcal/8h u kobiet. Wymuszona pozycja ciała przy pracy to np. długotrwałe stanie lub siedzenie, pozycja kuczna lub klęcząca, ręce uniesione powyżej poziomu barków. Mówimy o niej, gdy praca wykonywana jest w takiej pozycji przez większą część zmiany roboczej. Pozycja ciała może być również wymuszona kształtem i rozmiarami stanowiska pracy, np. ograniczona przestrzeń (w małych pomieszczeniach, tunelach czy wykopach) oraz brakiem możliwości dopasowania wyposażenia stanowiska pracy do pracownika.

 

 

Liczba wyświetleń: 127

powrót