Z serca Polski nr 12/17

Edukacja do zadań specjalnych

2017.12.13 13:40 , aktualizacja: 2017.12.13 14:44

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Zbigniew Gołąbek przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zbigniew Gołąbek...
Jarosław Zaroń dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jarosław Zaroń dyrektor...

Mazowiecki samorząd jest organem prowadzącym dla 31 wojewódzkich jednostek oświatowych. Są to jednak nietypowe placówki.

Wsparcie dla nauczycieli

Nauczyciele w naszym województwie mają zapewnioną możliwość doskonalenia zawodowego. Powołane do tego ośrodki oraz biblioteki pedagogiczne mają duże doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów edukacyjnych. Posiadają profesjonalną kadrę szkolącą oraz dostęp do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Każdego roku 45 tys. nauczycieli i dyrektorów szkół korzysta z około 1800 różnych kursów, warsztatów, konferencji i seminariów oraz konsultacji. Nową formą doskonalenia jest wspomaganie procesowe, polegające na kompleksowej opiece nad szkołami, począwszy od diagnozy sytuacji, poprzez przygotowanie planu wspomagania, na rekomendacjach i wnioskach na przyszłość kończąc.

Biblioteki pedagogiczne, oprócz fachowego księgozbioru, prowadzą również działalność dydaktyczną. W minionym roku szkolnym przeprowadziły w sumie 1606 lekcji bibliotecznych i udzieliły 1160 konsultacji dla bibliotekarzy szkolnych.

 

Jednostki doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z 6 wydziałami w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Płocku, Siedlcach i Warszawie,

 • Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,

 • 6 bibliotek pedagogicznych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Warszawie z łącznie
  25 filiami.

   

  Zbigniew Gołąbek

  Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Szkoły i placówki Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowią niewielki odsetek wszystkich jednostek oświatowych, działających na terenie województwa. Jednak ze względu na swój ponadregionalny charakter oraz szczególne zadania, jakie postawił przed nimi ustawodawca, są istotną częścią systemu oświaty na Mazowszu. Ich finansowanie odbywa się z subwencji oświatowej i dochodów własnych. Subwencja nie pokrywa bowiem w pełni wydatków koniecznych do ich utrzymania. Wiele też inwestujemy w nasze placówki. Dzięki temu dysponują one coraz lepszą bazą lokalową, poprawia się wyposażenie w pomoce dydaktyczne, komfort pracy nauczycieli oraz nauki. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel blisko 4,1 mln zł.

Technicy medyczni

Na osoby chcące zdobyć zawód czekają medyczne szkoły policealne dzienne i zaoczne w Warszawie, Otwocku, Mińsku Mazowieckim, Ciechanowie, Przasnyszu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach tych naukę rozpoczęło 2209 słuchaczy.

Medyczne szkoły policealne kształcą w zawodach: technik elektroradiolog, farmaceutyczny, masażysta, dentystyczny, usług kosmetycznych, sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, protetyk słuchu, opiekun w domu pomocy społecznej i medyczny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej.

Lekcje w szpitalach

Dzieci i młodzież przebywające w szpitalach należących do Samorządu Województwa Mazowieckiego są objęte nauką. Przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące działają przy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie i Zagórzu, Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie, Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie. Ich zadaniem jest wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji, odpowiednio do zaburzeń stanu zdrowia i wskazań lekarskich. Cechą charakterystyczną tych szkół jest duża rotacja uczniów, wynikająca z dynamiki przyjęć i wypisów ze szpitali. Średnia miesięczna liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła 476.

Jarosław Zaroń

Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Centrum realizuje wiele projektów, które są odpowiedzią na aktualne potrzeby środowiska i wynikają z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. Przykładem jest m.in. projekt „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”. Jego celem jest zapoznanie nauczycieli z podstawami psychopedagogiki twórczości oraz przygotowanie do konstruowania własnych programów zajęć, stymulujących rozwój zdolności twórczych i zainteresowań uczniów. „Włącz Myślenie” to projekt, w ramach którego nauczyciele poznają narzędzia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, przeciwdziałania manipulacji, technik skutecznego nauczania i uczenia się. „Kampania na rzecz matematyki” to natomiast doskonalenie praktycznych umiejętności nauczycieli I i II etapu edukacyjnego w zakresie nauczania matematyki. Uczestniczymy też w międzynarodowym projekcie „Szkoły Aktywne w Społeczności”, – promującym rozwój partnerstwa między szkołą a społecznością lokalną. Najnowszy projekt „Szachy w mazowieckiej szkole” jest adresowany do nauczycieli klas I–III szkół podstawowych. Jego celem jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, koncentracji oraz wsparcie rozwoju intelektualnego.

Na kłopoty wychowawcze

Do Dziarna trafia młodzież sprawiająca kłopoty wychowawcze. Znajduje się tam Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, gdzie na wniosek rodziców i z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej kierowani są uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym i demoralizacją. W drugiej placówce – Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – przebywają chłopcy niedostosowani społecznie, skierowani tam przez sąd rodzinny. Przebywa tam w sumie 101 wychowanków.

Dla niepełnosprawnych

Mazowsze prowadzi też specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: dwa w Radomiu dla dzieci niesłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz w Czarni dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i dysfunkcjami ruchowymi. Opieką objętych jest
271 osób i 88 dzieci niewidomych i słabowidzących z Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Radomiu.

Inne placówki

Samorządowi mazowieckiemu podlega też Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Wyszkowie, które kształci osoby dorosłe w systemie zaocznym w gimnazjum, liceum  ogólnokształcącym oraz szkole policealnej w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W roku szkolnym 2016/2017 do CKU uczęszczało 312 słuchaczy.

W Wyszkowie funkcjonuje też zespół szkół, kształcący w systemie dziennym: liceum ogólnokształcące oraz technikum (ekonomiczne i informatyczne). Uczy się tam 609 osób.

Do grona placówek oświatowych województwa mazowieckiego dołącza jeszcze Bursa Regionalna w Ostrołęce. Korzystają z niej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w Ostrołęce, ale na stałe mieszkających poza miastem. Bursę zamieszkuje średnio 180 wychowanków.

Stypendia dla zdolnych

Od wielu lat Mazowsze realizuje projekty przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, finansowane w ramach funduszy europejskich. W tym roku wsparcie w wysokości 4770 zł rocznie otrzyma 641 uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych. Mazowiecki samorząd postanowił też wesprzeć 480 najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych kwotą 4780 zł w skali roku.

 

130 mln zł wyda w 2018 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego na oświatę. Na kwotę tę składają się subwencja ogólna z budżetu państwa – 85,9 mln zł i środki własne – około 45 mln zł.

3684 uczniów, wychowanków i słuchaczy zdobywa wiedzę w szkołach prowadzonych przez samorząd Mazowsza w roku szkolnym 2016/2017

5,3 mln zł trafi w roku szkolnym 2017/2018 na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkół zawodowych

 

Liczba wyświetleń: 269

powrót