Z serca Polski nr 12/17

2018 rokiem rekordowych inwestycji

2017.12.13 13:50 , aktualizacja: 2017.12.13 14:43

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Radna Województwa Mazowieckiego Dorota Stalińska Radna Województwa...
Przewodniczący Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Witold Chrzanowski Przewodniczący Komisji...

Na przełomie listopada i grudnia Sejmik obradował dwukrotnie. Podczas posiedzeń m.in. rozpoczęto prace nad przyszłorocznym budżetem oraz przyjęto stanowisko sprzeciwiające się planowanym zmianom w Kodeksie wyborczym.

 

XXXVI sesja. 21 listopada

Budżet na 2018 rok

W projekcie budżetu województwa na 2018 r. dochody zaplanowano na poziomie 2,9 mld zł, z czego dochody własne stanowić będą 84 proc. kwoty, a pozostałą część – dotacje i subwencje z budżetu państwa. Projekt zakłada wzrost dochodów z tytułu podatku od osób prawnych (CIT) w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. Udział w tym podatku wyniesie przeszło 2 mld zł – wzrost o 8,7 proc. Wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) też wzrosną (o 9,6 proc.) i wyniosą 332,6 mln zł.

Wydatki zarząd województwa oszacował na ponad 3 mld zł. Na inwestycje i programy finansowane z funduszy europejskich przewidziano przeszło 1 mld zł, to jest o 457 mln zł więcej niż w roku 2017. Zarząd planuje zainwestować najwięcej w transport i łączność – 555,6 mln zł. Znaczna kwota – 166,8 mln zł – zainwestowana będzie w ochronę zdrowia. „Janosikowe” w 2018 r. wyniesie 376 mln zł, co stanowi 16 proc. dochodów podatkowych i 35 proc. wydatków majątkowych. Rezerwy budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 223,3 mln zł. Najwięcej pieniędzy – ponad 100 mln zł – zabezpieczono w rezerwie przeznaczonej na projekty własne realizowane przy udziale środków z programów europejskich.

Przychody województwa wyniosą ponad 640 mln zł. Kwotę tę stanowią m.in. wolne środki (106,7 mln zł),  kredyt długoterminowy (220 mln zł) i przychody z tytułu  zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym (300 mln zł). Deficyt osiągnie 113 mln zł. W przyszłym roku Mazowsze czeka wysoka nadwyżka operacyjna (pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi) – blisko 790 mln zł – co jest bardzo dobrą wiadomością dla perspektyw rozwoju Mazowsza.

Wsparcie dla NGO

Zarząd województwa zaproponował, aby w przyszłorocznym projekcie budżetu przeznaczyć z dochodów własnych na dotacje dla organizacji pozarządowych blisko 21,9 mln zł. To, na co będą wydane, określa przyjęty przez sejmik „Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2018 r.”.

Pomoc dla gmin

Decyzją sejmiku, samorząd województwa udzieli pomocy finansowej w wysokości 100 tys. zł gminie Drobin na remont Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku, w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku nawałnic. Wsparcie finansowe (98 tys. zł) otrzymała również gmina Bodzanów, która odbuduje zniszczoną z powodu przejścia frontu burzowego drogę gminną w Pepłowie. O pomoc finansową na usuwanie skutków uszkodzenia kolektora ściekowego wystąpił także Łaskarzew. Radni zgodzili się przeznaczyć na ten cel 200 tys. zł.

Sprzęt dla 30 jednostek OSP

Ponieważ trzem gminom nie udało się wykorzystać przyznanego im dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, sejmik wprowadził do uchwały dotyczącej tego zadania korektę. Zarząd województwa zaproponował, aby niewykorzystane 300 tys. zł przeznaczyć na dotacje dla 21 gmin i miast, które zwracały się o wsparcie finansowe na sprzęt specjalistyczny. Radni zgodzili się na takie rozwiązanie i przyjęli uchwałę, która pozwoli na zakup sprzętu (defibrylator, aparat tlenowy, oddechowo-powietrzny z czujnikiem bezruchu oraz ochrony dróg oddechowych), wyciągarek, motopomp, piły wielofunkcyjnej, kamery termowizyjnej, rozpieracza kolumnowego, pilarek, wentylatora oddymiającego, agregatu prądotwórczego czy przecinaka do stali i betonu dla 30 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Mazowsza.

Zwiększone dochody

W związku z dobrą realizacją podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), sejmik zwiększył dochody budżetu województwa na 2017 r. o 67 mln zł. Zmniejszono natomiast wydatki o 19,6 mln zł. Jest to spowodowane przesunięciami środków finansowych na 2018 r. i oszczędnościami przetargowymi, związanymi z realizacją zadań w szpitalach i muzeach.

Inne decyzje

Radni znowelizowali Statut Województwa Mazowieckiego oraz przyjęli 24 uchwały dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji oraz wyznaczenia nowej. Wprowadzili również zmiany do rozporządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz nadali statut SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina. Zgodzili się ponadto na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach położonych przy ul. Świętojerskiej w Warszawie.

 

Inwestycje umieszczone w projekcie budżetu na 2018 rok

Dziedzina

Wartość (w zł)

Transport i łączność

555 654 564

Ochrona zdrowia

166 807 051

Różne rozliczenia

143 920 182

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

65 950 612

Działalność usługowa

58 413 359

Rolnictwo i łowiectwo

33 014 000

Oświata i wychowanie

9 960 869

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 505 000

Kultura fizyczna

9 300 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 200 000

Administracja publiczna

7 683 920

Gospodarka mieszkaniowa

4 200 000

Pozostałe

 844 242

 

Witold Chrzanowski

Przewodniczący Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Sejmik przyjął ważny dokument dotyczący współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
Dotyczy on, z jednej strony, wymiany informacji, opiniowania różnych programów czy aktów prawnych. Z drugiej – ma charakter finansowy, polegający na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji niektórych zadań. W projekcie budżetu na przyszły rok zarząd województwa zaproponował zwiększenie środków finansowych z dochodów własnych na zadania zlecane organizacjom pozarządowym do 21,9 mln zł. Przypominam, że w tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 10,5 mln zł. Zatem podwajamy pulę. To dobra wiadomość dla organizacji i mieszkańców Mazowsza.

 

 

XXXVII sesja. 4 grudnia

Stanowisko

Sejmik przyjął stanowisko, w którym sprzeciwia się zapisom zawartym w projekcie nowelizacji Kodeksu wyborczego (więcej na str. 4–9).

Zasłużony dla Mazowsza

Obchodzony w przyszłym roku jubileusz 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny stał się okazją do nadania tej placówce przez sejmik Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”. Jest to najstarsza instytucja zdrowia publicznego w kraju, której misją jest przede wszystkim ochrona zdrowia ludności poprzez podejmowanie działań, mających kluczowe znaczenie w walce z chorobami cywilizacyjnymi i nowo pojawiającymi się.

 

Melioracje

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa „Prawo wodne”, na mocy której utworzone zostanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowa jednostka przejmie zadania wykonywane dotychczas przez, podlegający marszałkowi, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. W związku z tym, radni przyjęli uchwałę dotyczącą likwidacji WZMiUW. Na jej podstawie mienie znajdujące się z zarządzie WZMiUW oraz jego należności i zobowiązania przejmie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Proces likwidacji potrwa pół roku.

Inne decyzje

Sejmik przyjął również uchwałę zmieniającą rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec. Wprowadził zmiany do uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową województwa mazowieckiego. Przegłosował też uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał dotyczących wyznaczenia aglomeracji Czosnów, Gąbin, Płoniawy-Bramura, Trąbki, Nasielsk, Serock, Maków Mazowiecki oraz likwidacji aglomeracji Otwock i wyznaczenia nowej.

 

 

 

Dorota Stalińska

Radna Województwa Mazowieckiego

 

Zmiana okręgów wyborczych, dwukadencyjność, oddzielna komisja do czuwania nad przebiegiem wyborów i oddzielna do pilnowania wyników…. Wiadomo, służy to temu, by PiS wygrał wszędzie. Mało tego, szacowane koszty tego projektu to kwota rzędu 300 mln zł (w rzeczywistości będzie prawdopodobnie wyższa). Czy nas na to stać? Mamy dzieci, którym się odbiera prawo leczenia, emerytów, którzy żyją na granicy nędzy… Stać nas na tak kosztowne mocowanie sobie wszechwładzy? I jeszcze jedna sprawa absolutnie skandaliczna – odebrane jest prawo wyborcze około 4 mln Polaków, bo na tyle się szacuje ludzi, którzy biorą udział w wyborach korespondencyjnie. To jest dyskryminacja, dotykająca przede wszystkim inwalidów. Oczywiście w projekcie jest furtka. Można głosować przez pełnomocnika. Ale trzeba go przecież ustanowić w urzędzie gminy, co jest dużym utrudnieniem. To są kruczki, które mają doprowadzić do całkowitego zawłaszczenia samorządów.

Liczba wyświetleń: 276

powrót