Z serca Polski nr 1/17

Są pieniądze na ekologię

2017.01.26 14:55 , aktualizacja: 2017.02.15 11:18

Autor: Anna Mzyk, WFOŚiGW w Warszawie, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przygotował nową ofertę dla beneficjentów. W tym roku wnioskodawcy mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach 20 programów oraz jednego konkursu.

 

Oferta obejmuje siedem dziedzin środowiskowych, tj. ochronę wód (OW), gospodarkę wodną (GW), ochronę powietrza (OA), ochronę ziemi (OZ), edukację ekologiczną (EE), ochronę przyrody (OP) i nadzwyczajne zagrożenia (NZ). Skierowana jest do trzech grup beneficjentów, którym dedykowane są poszczególne programy.

 

Tylko dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni.

OP-19 Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

OP-20 Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego.

 

Dla jst i pozostałych wnioskodawców

OW-1 Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód.

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi.

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody.

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi.

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej.

OA-9 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

OA-10 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej.

OA-11 Modernizacja oświetlenia elektrycznego.

OZ-12 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

OZ-13 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk.

OZ-14 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego.

EE-16 Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

EE-17 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej.

OP-18 Zadania z zakresu ochrony przyrody.

NZ-21 Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego.

Konkurs EE-15 Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii.

 

Dla osób fizycznych

OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła.

 

Procedura wnioskowania

Nabór prowadzimy w trybie otwartym. Dokumenty można składać aż do wyczerpania pieniędzy w danym programie, ale nie później niż do 29 września br. Wyjątkiem jest konkurs z edukacji ekologicznej – tutaj termin składania wniosków mamy ściśle określony. Dokumenty oraz niezbędne informacje o programach i konkursie dostępne są na stronie www.wfosigw.pl. Zapraszamy do współpracy.

Liczba wyświetleń: 105

powrót