Z serca Polski nr 1/17

Inwestycje na Mazowszu

2017.01.26 15:35 , aktualizacja: 2017.02.15 09:39

Autor: Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach RPO WM 2014–2020

 

 

Na ożywienie gospodarcze

Na wsparcie mogą liczyć inwestycje służące zmianie sposobu użytkowania przestrzeni miejskich i wiejskich (rynków, placów, skwerów, także z terenami zielonymi). Dzięki temu będą mogły powstać punkty usługowo-handlowe lub umożliwiające sprzedaż produktów regionalnych bezpośrednio od producentów, ale także pozwalające utworzyć nowe miejsca pracy, poprawić obecne warunki czy dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie może objąć również renowację, rewaloryzację, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej).

Numer ogłoszenia:
RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16

Termin składania wniosków:
do 15 lutego, do godz. 15.00

Beneficjenci:

jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, np. lokalne grupy działania

jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne

instytucje kultury

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

instytucje edukacyjne

instytucje rynku pracy

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 65 154 000 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

Lepsze warunki do prowadzenia działalności przedsiębiorstw

Wsparcie obejmować będzie organizację terenów inwestycyjnych, m.in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie. Obejmuje ono prace studyjno-koncepcyjne (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego), kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, czyli budowę/modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektrycznej czy lokalnej sieci teleinformatycznej oraz budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego (wyłącznie jako uzupełniający element projektu) i zagospodarowanie otoczenia (uzupełniający element projektu, np. parkingi, zieleń).

Numer ogłoszenia:
RPMA.03.01.02-IP.01-14-024/16

Termin składania wniosków:
do 31 marca, do godz. 15.00

Beneficjenci:

jst, ich związki i stowarzyszenia

jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

administracja rządowa

uczelnie/szkoły wyższe

zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego)

organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym)

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 35 408 800 zł

Działanie: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

 

Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Dofinansowanie otrzymają inwestycje, które służą poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Promowane będą projekty kompleksowe, czyli obejmujące głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła wsparcie powinno być uwarunkowane zwiększeniem efektywności energetycznej budynku przy jednoczesnym ograniczeniu zapotrzebowania na energię z nowego urządzenia grzewczego.

Numer ogłoszenia:
RPMA.04.02.00-IP.01-14-028/16

Termin składania wniosków:
do 15 lutego, do godz. 15.00

Beneficjenci:

jst, ich związki i stowarzyszenia

jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

zakłady opieki zdrowotnej i pod-
mioty lecznicze działające w pub-
licznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

instytucje kultury

Poziom dofinansowania: do 80 proc.
kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 65 485 190,81 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Szansa na czyste powietrze

Unijne środki przeznaczone będą na zwiększenie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej w miastach oraz w ich obszarach funkcjonalnych. W ramach konkursu realizować można przedsięwzięcia służące zwiększeniu wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej.

Numer ogłoszenia: RPMA.04.03.01-IP.01-14-027/16

Termin składania wniosków: do 15 lutego, do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2017 r.

Beneficjenci:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

przedsiębiorstwa wykonujące zadania jst dotyczące publicznego transportu miejskiego, które spełniają wskazaną w regulaminie definicję operatora

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 25 675 492 euro

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Na medyczne e-usługi

Jeśli któraś z placówek służby zdrowia nie wprowadziła jeszcze e-usług – teraz ma szansę zrealizować to zadanie, korzystając z unijnego wsparcia. W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na informatyzacji służby zdrowia, uwzględniające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa oraz wprowadzenie świadczenia usług on-line, m.in. rejestracji wizyt, elektronicznych skierowań, recept czy dostępu do dokumentacji medycznej.

Numer ogłoszenia: RPMA.02.01.01-IP.01-14-036/16

Termin składania wniosków: do 3 lutego, do godz. 15.00

Beneficjenci: podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, posiadające kontrakt z NFZ

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 23 685 750 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu .
Logowanie do systemu będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Przyjmowania Wniosków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – w Warszawie, tel. 22 542 25 63, 22 542 20 38 (w godz. 8.00–16.00) oraz lokalnych punktach informacyjnych funduszy europejskich w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach: w poniedziałki (w godz. 8.00–18.00), wtorek–piątek (w godz. 8.00–16.00) lub poprzez infolinię 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu .
Zapraszamy do aplikowania!

 

Liczba wyświetleń: 132

powrót