Z serca Polski nr 1/17

Symbol z Betlejem

2017.01.26 15:20 , aktualizacja: 2017.02.08 09:46

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski siedzi przy biurku, na którym stoi lampion z Betlejemskim Światełkiem Pokoju Fot. Justyna Michniewicz

XXV sesja. 19 grudnia

Sejmik przyjął budżet województwa na 2017 r. oraz nowy plan gospodarki odpadami. Uchwalił stanowiska dotyczące obszaru zdrowia, polityki społecznej, reformy oświaty i zmiany prawa ochrony środowiska oraz ustanowił rok 2017 „Rokiem Rzeki Wisły na Mazowszu”.

Potrzeba dialogu

Na posiedzenie sejmiku dotarła sztafeta Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego z Betlejemskim Światłem Pokoju. „Odważnie twórzmy pokój” – tak brzmiało hasło akcji, niosącej przesłanie nadziei i pokoju między narodami. – Pokój jest darem, jaki przyniósł Jezus, narodzony w betlejemskiej grocie. Pokoju tak bardzo potrzebuje świat targany wojnami. Pokoju potrzebuje każdy człowiek, by bezpiecznie żyć we własnym domu i wolnej ojczyźnie. Wszyscy potrzebujemy też odwagi, by śmiało głosić ideały, w które głęboko wierzymy i które pomagają nam przemierzać ścieżki życia – mówił harcmistrz Andrzej Gorczyca.

Za ten symboliczny gest podziękowania złożył harcerzom marszałek Adam Struzik. – Jak nigdy wcześniej tego pokoju nam potrzeba, pokoju we własnym domu, czyli Polsce, tutaj na Mazowszu oraz umiejętności dialogu,
bo pokój buduje się przez rozmowę. Dziękujemy Wam bardzo, bo jako młodzi ludzie przekazujecie nam starszym tę potrzebę dialogu. Jeśli człowiek drugiemu człowiekowi daje przyjaźń, sympatię, miłość, to one do niego wracają. Jeśli daje nienawiść, to ta nienawiść się mnoży i tym bardziej wraca. Dziękujemy Wam bardzo i życzymy szczerze, żebyście byli szczęśliwi, mieli poczucie misji z tego,
co robicie na rzecz społeczeństwa, waszych wspólnot w hufcach, drużynach, chorągwiach
– powiedział marszałek.

Ochrona środowiska

Radni wysłuchali zebranych na sali obrad mieszkańców Mazowsza, którzy protestowali – z jednej strony przeciwko wpisanej do projektu „Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego 2022” instalacji MPO Zielonka, z drugiej – apelowali o umieszczenie w planie instalacji MPO Ostrołęka.

Dzisiaj stajemy przed bardzo trudnym wyzwaniem, jakim jest podjęcie decyzji, która wpływa na życie wielu społeczności w wymiarze prawa do życia w czystym środowisku, ale też prawa do pracy – przyznał marszałek Adam Struzik. – W toku konsultacji zebraliśmy ponad 11 tys. uwag. Dzisiaj koncentrujemy się na kilku problemach. (…) Nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie znaleźć idealne rozwiązanie. W województwie, w którym zamieszkuje 5,3 mln obywateli produkujących miliony ton śmieci, kompromis jest bardzo trudny.

Marszałek podkreślił, że urzędnicy muszą stosować przepisy krajowe i międzynarodowe. – Wstępując do Unii Europejskiej, Polska złożyła pewne gwarancje dotyczące m.in. gospodarowania odpadami, ochrony środowiska, czystości powietrza i wód. Wśród tych gwarancji są również te dotyczące strumienia odpadów, ilości deponowanych na wysypiskach i przetwarzanych na energię. Żeby można taką gospodarkę realizować, Unia Europejska zdecydowała się wspomóc Polskę. Dla naszego kraju jest to kwota 1,3 mld euro (7,3 mld zł). Aby po te pieniądze sięgnąć, Unia postawiła warunek – do końca roku ma być przyjęty krajowy plan gospodarki odpadami i 16 wojewódzkich. (…) Dzisiaj mamy taką sytuację, w której albo Samorząd Województwa Mazowieckiego przyjmie WPGO, albo zostaniemy obarczeni odpowiedzialnością za stratę 7,3 mld zł. WPGO będzie podlegało monitoringowi, ocenie, poprawie. Żeby zbudować instalacje, kompostownie, sortownie, spalarnie potrzebny jest szereg uzgodnień – podkreślił marszałek.

W wyniku głosowania radni zdecydowali o przyjęciu tego dokumentu wraz z planem inwestycyjnym, zawierającym wskazanie niezbędnej do wybudowania infrastruktury odpadów komunalnych, ich szacunkowy koszt wraz z podaniem źródła ich finansowania oraz harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć.

Sejmik przyjął też uchwałę wykonawczą do planu oraz powierzającą województwom podlaskiemu i łódzkiemu zadania publiczne dotyczące planowania komunalnymi w siedmiu gminach województwa mazowieckiego, poprzez ujęcie ich w planach tych województw. Uchwalił również „Plan działań krótkotrwałych dla strefy aglomeracji warszawskiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu”.

Budżet 2017

Sejmik przyjął budżet województwa na 2017 r. Planowane dochody wyniosą około 2,35 mld zł, z czego 1,78 mld zł to prognozowane dochody z podatków PIT i CIT. Wydatki zaplanowano na poziomie 2,14 mld zł. Na inwestycje przeznaczone będzie 411 mln zł, 357 mln zł na „janosikowe”, natomiast 287 mln zł na dotacje dla KM i WKD. Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą w znacznej mierze infrastruktury drogowej i lotniczej (213,5 mln zł), ochrony zdrowia (80,6 mln zł), kultury (13,6 mln zł) i oświaty (1,2 mln zł). Wsparcie w wysokości 10,3 mln zł otrzymają też organizacje pozarządowe. Różnica między dochodami a wydatkami wyniesie aż 205 mln zł i przeznaczona będzie na spłatę długu województwa.

Współpraca międzyregionalna

Mazowsze planuje nawiązanie współpracy międzyregionalnej ze stanem Gudżarat[1], jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Indii, zwanym „Klejnotem Zachodnich Indii”. Region leży w północno-zachodniej części kraju. Jego stolicą jest Gandhinagar, zaś największym miastem – Ahmadabad. Gudżarat zamieszkuje 62,7 miliona ludności na powierzchni blisko o 1/3 mniejszej od Polski. Stamtąd pochodził jeden z najbardziej znanych przywódców ruchu niepodległościowego Indii - Mahatma Gandhi.

Region jest motorem napędowym gospodarki, drugim po Maharasztra najbardziej uprzemysłowionym stanem w Indiach. Specjalizuje się w produkcji bawełny, orzeszków ziemnych, daktyli, cukru i trzciny. Jest największym producentem mleka i jego produktów w kraju. Tamtejszy przemysł wytwarza cement oraz paliwa, w tym ropę naftową i gaz ziemny. Znany jest z największego na świecie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego i stoczni okrętowej oraz jedynego na świecie terminalu portowego dla transferu ciekłych substancji chemicznych. Zlokalizowanych jest tam 55 Specjalnych Stref Ekonomicznych o zróżnicowanym profilu branżowym: w tym energetyczna, biotechnologiczna, farmaceutyczna, chemiczna oraz IT.

Współpraca obu regionów dotyczyłaby przede wszystkim branży handlowo-ekonomicznej. Jednym z jej celów ma być stworzenie przyjaznych warunków dla dwustronnych kontaktów przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, uniwersytetów oraz agend turystycznych z Mazowsza i Gudżaratu. Uwaga regionów skupia się także na przetwórstwie rolno-spożywczym, edukacji i energii odnawialnej. Strona indyjska wyraziła zainteresowanie importem polskich owoców, grzybów, mięsa drobiowego i produktów mleczarskich. Radni upoważnili więc zarząd województwa do wystąpienia do ministra spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie memorandum o współpracy.

Ochrona zdrowia

Radni wysłuchali informacji zarządu województwa o trudnej sytuacji podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz przyjęli trzy stanowiska dotyczące:

niedofinansowania opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim oraz destabilizacji wynikającej z projektowanych zmian w systemie ochrony zdrowia,

trudnej sytuacji finansowej w opiece pediatrycznej oraz Zarządzenia nr 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 czerwca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w tym wprowadzenia współczynnika korygującego o 1,2 wartość punktu rozliczeniowego z katalogu grup dla wybranych zakresów w pediatrii,

trudnej sytuacji w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest województwo mazowieckie.
(Więcej na str. 20).

Rok Wisły

Aby zwrócić uwagę na problemy ekologiczne oraz promocję naturalnych, przyrodniczych i turystycznych walorów, sejmik ogłosił rok 2017 „Rokiem Rzeki Wisły na Mazowszu”. (Więcej na str. 30).

Stanowiska

Radni przyjęli stanowisko, w którym wyrażają sprzeciw wobec zmian strukturalnych w systemie oświaty. Zaapelowali również o zwiększenie środków finansowych na zadania rządowe dotyczące prowadzenia ośrodków adopcyjnych oraz pełnienia funkcji instytucji właściwej w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i Programu 500+. „Niedobór środków, o których mowa może spowodować destabilizację systemu organizacyjnego ośrodków adopcyjnych na Mazowszu, brak stabilności zatrudnienia pracowników publicznych ośrodków adopcyjnych oraz ograniczenie możliwości zlecania przez samorząd ich prowadzenia przez podmioty niepubliczne. Konsekwencją tego może być ograniczenie dostępności usług adopcyjnych dla osób zainteresowanych.” – czytamy w stanowisku. W kolejnym stanowisku wyrazili zaniepokojenie projektem zmiany prawa ochrony środowiska, „przewidującym przejęcie pełnej kontroli nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez administrację rządową i pozbawienie organów samorządu województwa wpływu na ich pracę”. (Więcej na str. 20 i 28).

Ochotnicza Straż Pożarna

Tylko trzy gminy, spośród dwudziestu, otrzymały dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z tym radni zmienili wartość dofinansowania z 2 mln zł na 300 tys. zł w uchwale dotyczącej przyznania pomocy finansowej gminom. Niewykorzystane 1,7 mln zł przeznaczone będzie w 2017 r. na rezerwę celową dla OSP, która w sumie wyniesie 2,7 mln zł.

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli zmiany w budżecie na 2016 r. oraz w statucie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Wybrali też swoich przedstawicieli (radnych: Wiolettę Paprocką-Ślusarską, Leszka Przybytniaka i Jana Rejczaka) do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Poza tym do Komisji Ochrony Środowiska skierowali projekt „Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do roku 2022”.

 

Pożegnanie

Minutą ciszy radni uczcili pamięć Wojciecha Komorowskiego – radnego województwa mazowieckiego IV i V kadencji, który zmarł 8 grudnia ub.r., wieloletniego samorządowca: dyrektora Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, sekretarza m.st. Warszawy oraz burmistrza dzielnicy Ochota. Człowieka niezwykle wartościowego, pomocnego i życzliwego.

 

[1] Umowę o współpracy podpisano w styczniu br.

Liczba wyświetleń: 94

powrót