Uchwały zarządu

2007.01.15

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 292/8/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1), art. 173 ust 5 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2) w związku z § 21 pkt 2 i 3 uchwały 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.
2 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

Pliki do pobrania

Rozmiar 295 kB , Liczba pobrań: 110, Archiwum WinRAR-a (RAR)
powrót