Uchwały zarządu

2007.01.15

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 291/8/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt.3, art. 70 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1), art. 24 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2592/243/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zmienionej uchwałą Nr 1088/284/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2006 r. oraz uchwałą Nr 88/3/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2006 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Udziela się Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie dotacji podmiotowej w wysokości – 3.067.342 zł na realizację zadań statutowych w 2006 r.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 rok – przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2006 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - w dziale 801, rozdziale 80146 w tym:
- § 2510 w wysokości 2.968.075 zł i pochodzą z dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;
- § 2515 w wysokości 91.217 zł i pochodzą z Unii Europejskiej
oraz w dziale 801, rozdziale 80195, § 2510 w wysokości 8.050 zł i pochodzą z dochodów własnych Województwa Mazowieckiego.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.
2 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218 i Nr 187, poz.1381.

powrót