Uchwały zarządu

2006.12.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 42/1/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2006 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 157 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2721/322/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada
2006 r. w sprawie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2006 roku, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 , Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz Nr 187, poz. 1381.

Pliki do pobrania

Rozmiar 27 kB , Liczba pobrań: 147, Dokument programu Microsoft Excel
powrót